Listopad i grudzień to czas, gdy prowadzone są prace inwentaryzacyjne. Regulują te kwestie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1047; dalej: u.r.).

Niestety są one dość lakoniczne, co skutkuje tym, że przy inwentaryzacji często zdarzają się błędy. Dlatego opracowano stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z 28 lipca 2016 r. poz. 55; dalej stanowisko KSR). I należy je zastosować już teraz przy prowadzeniu prac za 2016 r.

Obowiązek taki dotyczy zwłaszcza tych jednostek, które na podstawie art. 10 ust. 3 u.r. stosują Krajowe Standardy Rachunkowości. Warto pamiętać, że nie mają one potrzeby ani obowiązku wprowadzania zapisów do swoich instrukcji inwentaryzacyjnych. Natomiast w przypadku tych podmiotów, które nie zdecydowały się na wdrożenie KSR-ów wprost do polityki rachunkowości, warto wykorzystać rozwiązania zawarte w tym stanowisku. Zwłaszcza dlatego, że uszczegóławia ono w kwestiach technicznych zapisy art. 26 i 27 u.r. i zawiera wiele dokładnych wytycznych dotyczących procesu przygotowania, przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji zapasów. Komitet Standardów Rachunkowości zaprezentował w nim dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. Szczegółowo odniósł się do kwestii przygotowania i organizacji inwentaryzacji zapasów drogą spisu, przebiegu prac oraz ich rozliczenia. Warto także, aby jednostki stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości włączyły do swoich instrukcji inwentaryzacyjnych przynajmniej niektóre wskazówki zawarte stanowisku KSR jako praktyczne i sprzyjające zachowaniu obiektywizmu i rzetelności spisów. Właściwa organizacja i prawidłowy, a zarazem sprawny przebieg spisu z natury decydują bowiem o wiarygodności jego rezultatów, jednocześnie pozwalając na zmniejszenie czaso- i kosztochłonności czynności spisowych oraz ograniczenie zakłóceń w działalności jednostki podczas spisu.

Wskazówki zawarte w tym opracowaniu mają pomóc księgowym w przeprowadzaniu i rozliczaniu spisu z natury. Podpowiadamy, w jaki sposób wykonać to zadanie i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędu.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT W E-DGP >>