Nowelizacja ordynacji podatkowej pociąga za sobą zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej treścią, od 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji VAT. Chodzi o zakres danych, jakie podatnik musi uwzględnić w rejestrze.

Art. 109 ust.3 ustawy o VAT pozostaje niezmieniony w części stanowiącej o obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej. Taki obowiązek spoczywa na wszystkich podatnikach z wyjątkiem tych, którzy wykonują czynności zwolnione z VAT lub u których sprzedaż zwolniona jest od tego podatku. Ewidencja musi zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zgodnie z nowymi zasadami, powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego i kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Nowe przepisy rozszerzają dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Takie dane powinny znaleźć się w ewidencji VAT wraz z wejściem w życie nowelizacji, czyli 1 stycznia 2017 roku.

Sprawdź, jakie będą stawki podatku VAT w 2017 roku>>

Zgodnie z ustawą, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.

Nie jest to jedyna zmiana regulująca zasady prowadzenia ewidencji VAT. Do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono przepis, zgodnie z którym rejestr musi być prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług