Do 25 października podatnicy musieli złożyć deklarację o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. Mimo, że podatek handlowy na mocy rozporządzenia poprzedzonego decyzją Komisji Europejskiej został zawieszony, podatnicy muszą każdego miesiąca składać zeznanie PSD-1. Jak skutecznie wypełnić ten formularz?

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 roku o nakazie zawieszenia podatku handlowego, resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru tej daniny. Zgodnie z przyjętym aktem, zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres. Jednak jak podkreśla resort „nie zwalnia to z innych obowiązków podatkowych, w tym składania miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).”

Aby wyjaśnić w jaki sposób uzupełnić deklarację PSD-1, należy odwołać się do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, którego pobór został zawieszony. Zgodnie z aktem, podatnicy są zobowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Mowa o wysokości należnej daniny za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Sam wzór deklaracji wymaga wskazania danych tj. miejsce i cel składania dokumentu czy dane identyfikacyjne podatnika. Należy też uzupełnić pola dot. obliczenia podatku tj. osiągnięty przychód czy podstawa opodatkowania. W celu składania deklaracji PSD-1 dla podatników podatku od sprzedaży detalicznej będących osobami fizycznymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników będących spółkami cywilnymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku. Z kolei w przypadku podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Wzór deklaracji PSD-1 zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów.

Niezłożenie wymaganej deklaracji w terminie wiąże się z odpowiedzialnością karną podatnika na mocy kodeksu karnego skarbowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca o podatku od sprzedaży detalicznej
Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej