ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA CELNE. Organy celne przyjmą zgłoszenia w postaci elektronicznej. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy będzie istniała techniczna możliwość ich przyjęcia i obsługi. Zmiany takie przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Nowelizacji ulega rozdział dotyczący dokonywania zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (zgłoszeń elektronicznych).

Więcej www.mf.gov.pl

KOLEGIA SKARBOWE. Prezydent podpisał ustawę o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych. Uchwalona 23 sierpnia 2007 r. ustawa pozbawia mocy ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. nr 137, poz. 1302 z późn. zm.). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej www.prezydent.pl

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE BEZ VAT. Umieszczenie logo firmy na torbie lub opakowaniu nie przesądza o charakterze reklamowym torby, a zatem jej nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT - zdecydował WSA w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 964/07

STANDARD PO POLSKU. 13 września Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała tłumaczenie na język polski projektu standardu dla średnich i małych jednostek. Uwagi można przesyłać do 1 października.

Więcej www.iasb.org

EGZAMIN NA DORADCĘ. 27 września odbędzie się ustny egzamin na doradcę podatkowego - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.

ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe, do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Należy to uczynić do 31 października.

Więcej www.kibr.org.pl

ZMIANA CZESKICH PRZEPISÓW. Parlament Czech przyjął pakiet ustaw wprowadzających zmiany do systemu podatkowego. Obok jednej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują one zmianę zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, zwolnienia kapitałowego i wprowadzają możliwość wydawania wiążących opinii podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl