Od 1 grudnia obowiązuje dłuższy termin na wywiezienie z kraju rzeczy, na których dokonano usług oraz wyceny - wynosi on 90 dni, wcześniej było 30. Jest to korzystna zmiana przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, uchwalonych 7 listopada. Miejsce to bowiem decyduje o opodatkowaniu VAT.

Przy świadczeniu usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności o miejscu świadczenia decyduje miejsce stałego zamieszkania. W przypadku świadczenia usług: wyceny majątku rzeczowego ruchomego oraz na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Nie jest to reguła bezwzględna, gdy te usługi są świadczone dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane. Wtedy miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Od 1 grudnia, gdy usługodawcą jest podatnik VAT, wspomnianą zasadę stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną w terminie 90 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium Polski.

W ustawie o VAT zmieniono przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia. I tak przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy: na towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 90 dni od wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego je pierwotnie wywieziono.

WYWÓZ PO 90 DNIACH

Wywiezienie towarów po 90 dniach zobowiązuje do naliczenia VAT. Upoważnia też podatnika do korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, kiedy je wywieziono.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 12 ust. 1 pkt 6, art. 27 ust. 1-3, art. 28 ust. 7-8a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2008 r. nr 209, poz. 1320).