A do tego niezbędne są przepisy wykonawcze, których brak. I nie zanosi się, że szybko zostaną wydane. Powód? Wciąż trwają prace nad ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez grupy kapitałowe – tak można w skrócie opisać CbC-R [ramka 1]. Wymóg ten to jedna z rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej: OECD) w wyniku prac inicjatywy BEPS zmierzającej do ograniczenia zjawiska erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków.
Zgodnie z wzorem opublikowanym w raporcie nr 13 poświęconym dokumentacji cen transferowych raportowanie to powinno zawierać następujące informacje o:
● poszczególnych podmiotach tworzących grupę kapitałową, profilu ich działalności oraz kraju rezydencji podatkowej,
Reklama
● wysokości osiąganych przychodów,

Reklama
podatku zapłaconym w danej jurysdykcji podatkowej,
● liczbie pracowników,
● wartości kapitału zakładowego,
● zakładach podatkowych.
Dla kogo
Zgodnie ze znowelizowanym art. 27 ustawy o CIT w Polsce obowiązkiem sporządzania sprawozdania CbC-R objęte są podmioty dominujące grup kapitałowych, które spełniają łącznie cztery poniższe warunki:
● stanowią jednostkę dominującą oraz jednocześnie nie są jednostką zależną w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
● są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
● mają poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub przynajmniej jedną jednostkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
● skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 750 mln euro.
Jak wypełnić
Pierwsze sprawozdania CbC-R powinny zostać złożone w grudniu 2017 r. (za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.). Mając na uwadze zakres informacji objętych sprawozdaniem, czasu na przygotowanie się jest coraz mniej. Niektóre z grup kapitałowych już dziś zaczęły przygotowania. [ramka 2] Brak rozporządzenia wykonawczego oraz instrukcji do wypełniania CIT-CBC utrudnia zbudowanie wewnętrznych procedur w celu gromadzenia danych. Podatnicy mogą polegać tylko na projekcie rozporządzenia i wzorze rekomendowanym przez OECD.
Dziennik Gazeta Prawna
Czy organy będą żądały przedstawienia danych finansowych w ujęciu rachunkowym (bilansowym) czy może podatkowym? Jak ująć w sprawozdaniu spółki komandytowe i ich wspólników? Jak wykazać zakład podatkowy? Czy w sekcji „liczba pracowników” należy wskazać tylko osoby zatrudnione na etacie? Czy podać zatrudnienie średnie w trakcie roku czy na koniec? Czy przeliczyć liczbę pracowników na pełne etaty? Co z innymi formami zatrudnienia? To tylko z niektórych praktycznych pytań dotyczących sposobu prezentacji danych.
Dlaczego nie ma rozporządzenia
Jak się okazuje, wstrzymanie publikacji rozporządzenia wykonawczego wynika z prac nad projektem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (na etapie konsultacji publicznych). Przypomnijmy, że Polska na początku tego roku stała się jednym z 31 sygnatariuszy umowy dotyczącej wzajemnej wymiany informacji zawartych w sprawozdaniach CbC-R. Zgodnie z nią pierwsza taka automatyczna wymiana powinna nastąpić w 2018 r.
Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić przepisy obligujące do składania tego sprawozdania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu uchyli dotychczasowy art. 27 ust. 9 ustawy o CIT nakładający na podatników obowiązek składania CbC-R w wersji papierowej.
Dziennik Gazeta Prawna
Projekt omawianej ustawy przewiduje, że podatnicy – spółki zależne w stosunku do jednostek zagranicznych – mogą być zobligowani do sporządzenia CbC-R w sytuacji, gdy jednostka dominująca:
● nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia i złożenia CbC-R w kraju, w którym ma swoją siedzibę lub zarząd,
● ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium lub w państwie, które nie zawarło z polskimi organami stosownej umowy dotyczącej wymiany informacji o grupach podmiotów,
● ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium państwa lub w państwie, które zawiesiło automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów lub stale nie wywiązywało się z obowiązku automatycznego przekazywania informacji podatkowych polskim organom.
Powyższe uregulowania nie będą miały zastosowania, w sytuacji gdy jednostka dominująca grupy wyznaczy podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania CbC-R. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby podmiot ten miał siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub w kraju, który zawarł umowę o wymianie informacji podatkowych. W takim przypadku polscy podatnicy będą zobowiązani wyłącznie do powiadomienia organów, który z podmiotów grupy jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania CbC-R ze wskazaniem, w jakim państwie zostanie ono złożone.
Wysokie kary
Zgodnie z planowanymi zmianami na podatników niewywiązujących się z obowiązku sporządzenia sprawozdania CbC-R będzie nakładana kara pieniężna. Sankcjami finansowymi objęci będą zarówno podatnicy, którzy mimo istnienia takiego obowiązku nie przekazali informacji o grupie podmiotów lub też nie przekazali wszystkich wymaganych danych, jak i podmioty, które nie wskazały jednostki odpowiedzialnej za sporządzenie raportu CbC-R w grupie. Maksymalna wysokość takiej kary to nawet 1 mln zł.
RAMKA 1
Opodatkowanie zysku do weryfikacji
Sprawozdanie CbC-R wymaga zgromadzenia i usystematyzowania wielu informacji o podmiotach działających w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz ich opodatkowaniu jak również prowadzonej działalności operacyjnej. Ma ono służyć weryfikacji, czy zysk powstający w międzynarodowych grupach kapitałowych jest opodatkowywany w poszczególnych jurysdykcjach odpowiednio do prowadzonej w nich działalności gospodarczej przez jednostki grupy.
RAMKA 2
Procedury raportowania
W przypadku grup o skomplikowanej strukturze wdrożenie sprawozdawczości CbC-R będzie wymagać odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza że obejmuje ona nie tylko jednostki konsolidowane. Dlatego już dziś warto podjąć działania w grupie kapitałowej zmierzające do ustanowienia procedur raportowania na potrzeby CbC-R. Brakuje rozporządzenia wykonawczego, ale pomocne będą w tym zakresie będą zalecenia OECD opublikowane w załączniku III do raportu nr 13 z działania BEPS. Obejmują one zarówno wzór raportu, jak i wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia.