Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) otrzymał w darowiźnie od rodziców trzy urządzenia o łącznej wartości ok. 20 tys. zł. Czy urządzenia te podatnik może zaliczyć do środków trwałych i amortyzować? Jeżeli tak, czy dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów?
EKSPERT RADZI
Z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wynika, że w przypadkach takich jak w pytaniu, za wartość początkową środków trwałych uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tej ustawy wynika zaś, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie mogą nie stanowić kosztów uzyskania przychodu (w trzech określonych tymi przepisami przypadkach).
Reklama
Nie dotyczy to jednak środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny, jak wprost wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT.
A zatem odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny (oraz spadku) mogą być zaliczane do KUP na zasadach ogólnych. Potwierdzają to organy w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 października 2014 r. (nr IBPBI/1/415-1214/14/ZK), w której czytamy, że „nabycie składników majątkowych w formie darowizny nie stanowi przeszkody do ich amortyzacji i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że składniki te są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi”.
A zatem w przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczyć otrzymane w darowiźnie urządzenia do środków trwałych, a następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te podatnik będzie mógł zaliczać do podatkowych KUP. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 22 stycznia 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1298/14/ŚS), w której czytamy, że „kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne”.
Podstawa prawna
Art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).