Pracodawca, który w ramach wynagrodzenia przekazał pracownikom nabyte przez siebie akcje innych podmiotów, powinien potrącić zaliczki na podatek dochodowy – wynika z wyroku NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przesunięcie opodatkowania do momentu sprzedaży akcji dotyczy wyłącznie nabycia walorów spółki, która jest ich emitentem. Nie ma go, gdy spółka przekazuje pracownikom akcje innych podmiotów, które sama nabyła – stwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, która zamierzała wynagradzać wybranych pracowników akcjami. Nie miały to być jednak jej własne walory, tylko akcje innych podmiotów.
Spór toczył się o to, czy w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 24 ust.11 zdanie pierwsze ustawy o PIT. Zgodnie z nim, dochód z objęcia akcji nie jest opodatkowany w momencie ich nabycia, jeżeli zostaną one objęte (nabyte) na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.
Spółka uważała, że jej pracownicy spełniają warunek do skorzystania z tej preferencji, bo uprawnionych do nabycia akcji wskazała właśnie uchwałą walnego zgromadzenia. Sądziła więc, że nie musi pobierać zaliczek na PIT z tego tytułu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że preferencja nie ma zastosowania i zaliczki powinny zostać pobrane. Wyjaśnił, że podatku nie ma tylko wtedy, gdy pracownik obejmuje akcje własnej spółki. W tym wypadku natomiast spółka chciała przekazać wybranym pracownikom nabyte przez nią walory innych podmiotów.
Spółka się z tym nie zgadzała. Uważała, że warunek, na który powołuje się dyrektor izby, w żaden sposób nie wynika z przepisów.
Firma wygrała w WSA w Warszawie. Sąd stwierdził, że jedynym warunkiem preferencji jest nabycie akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, bez względu na to, czyje są to akcje.
Nie zgodził się z tym jednak NSA. Sędzia Zbigniew Kmieciak wyjaśnił, że w art. 24 ust. 11 chodzi wyłącznie o akcje otrzymywane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, czyli jedynie o akcje spółki będącej ich emitentem. – Gdyby było inaczej, to racjonalny ustawodawca nie zawarłby w tym przepisie zastrzeżenia, że akcje muszą być otrzymywane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, bo uchwała organu właścicielskiego spółki nie jest potrzebna do przekazania akcji innych spó- łek – wyjaśnił sędzia Kmieciak.
Przypomniał również, że celem wprowadzenia tej preferencji było tworzenie więzi między pracownikami a pracodawcą. Ten cel nie jest realizowany na skutek przekazania akcji innych firm – powiedział sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2418/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia