JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W czerwcu 2007 r. spółka podpisała umowę z firmą dotyczącą świadczeń zdrowotnych dla pracowników - niewynikających z kodeksu pracy czy innych ustaw. Wynagrodzenie firmy zostało ustalone ryczałtowo za okres miesięczny w wysokości ustalonej na jednego pracownika i ponoszone łącznie, odpowiednio do liczby wszystkich zatrudnionych pracowników, bez względu na to, czy pracownicy z oferowanych usług skorzystali czy też nie. Czy taki abonament medyczny będzie przychodem pracownika?

ODPOWIEDŹ IZBY: W przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych świadczeń ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku ryczałtowej formy dokonywania rozliczeń z firmą świadczącą usługi medyczne fakt skorzystania lub nieskorzystania przez pracownika w danym miesiącu z usługi pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.

W przedmiotowej sprawie nie ma trudności z indywidualizacją świadczenia. Pracodawca ponosi bowiem odpłatność za przedmiotowe, dodatkowe usługi medyczne, niezależnie od faktu rzeczywistego korzystania z nich przez pracowników oraz że opłata ta ponoszona będzie w sposób zryczałtowany (za okres miesięczny w wysokości ustalonej na jednego pracownika i ponoszona łącznie, odpowiednio do liczby wszystkich zatrudnionych pracowników). Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem, że nie istnieje możliwość przypisania konkretnej osobie wartości otrzymanych świadczeń. Możliwość taka istnieje tylko w oparciu o listę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych, przekazanych wyspecjalizowanej jednostce medycznej przez pracodawcę. Wartość świadczeń otrzymanych nieodpłatnie przez pracownika jest wtedy równa wartości przekazanego pracownikowi pakietu, natomiast faktyczne otrzymanie pakietu przez danego pracownika udokumentowane jest umieszczeniem jego imienia i nazwiska na wykazie osób uprawnionych. Liczba faktycznie wykorzystywanych usług przez pracownika nie wpływa na wysokość odpłatności ustalonej w sposób ryczałtowy. Wartość ta jest stała i ponoszona za gotowość świadczenia usług objętych pakietem na rzecz konkretnego pracownika w okresie, za który została zapłacona.

Ponadto nieodpłatnym świadczeniem spółki na rzecz jej pracowników nie jest faktyczne korzystanie przez pracowników z usług medycznych, lecz sam fakt objęcia ich opieką medyczną. Dlatego też przychodem nie będzie wartość faktycznie wykorzystanych usług medycznych, lecz wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika, jakim jest możliwość skorzystania z takich usług.

Jednocześnie usługa objęcia opieką medyczną, finansowana pracownikom przez pracodawcę, jest powszechna na polskim rynku i odpłatność z tego tytułu związana jest z objęciem taką opieką, a nie z korzystaniem z konkretnych świadczeń. Tego typu umowy polegają, z jednej strony, na przekazaniu świadczenia pieniężnego, a z drugiej, na przyrzeczeniu zapewnienia opieki medycznej w razie potrzeby. W związku z tym pracownik, gdyby nie otrzymał takiego świadczenia od pracodawcy, mógłby indywidualnie zawrzeć taką umowę, ponosząc z tego tytułu wydatek.

Wartość świadczenia medycznego opłaconego za pracownika pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2008 r. (nr IPPB1/415-1124/08-2/EC)