"Przedmiotowa regulacja poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, których celem jest poprawa ściągalności podatku przyczyni się do wzrostu dochodów do budżetu państwa, w konsekwencji będzie pozytywnie wpływała na sytuację sektora finansów publicznych. Skutki finansowe zostały opracowane na podstawie danych fiskalnych i statystycznych. Skutki uszczelnienia szacuje się w skali roku na kwotę ok. 3 400 mln zł" - napisano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

"Przy założeniu, że większość zmian uszczelniających wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., skutki te w roku wprowadzenia wyniosą ok. 3 117 mln zł (3.400 mln zł/12*11). Likwidacja deklaracji kwartalnych dla dużych podatników spowoduje jednorazowy skutek przesunięcia dochodów w czasie z tego tytułu w wysokości ok. 800 mln zł. Podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia wysokości ok. - 275 mln zł" - dodano.

Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej państwa.

"Od 2008 roku obserwuje się generalnie wzrost luki w VAT, definiowanej jako różnica między VAT teoretycznie należnym (teoretyczne dochody budżetu państwa) a VAT faktycznie pobranym (rzeczywiste wpływy). Istniejąca sytuacja wymaga zatem zdecydowanych działań i poszukiwania nowych rozwiązań, gdyż wdrożone dotychczas środki mające przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom (w tym podjęte działania o charakterze legislacyjnym), z dzisiejszej perspektywy, okazują się niewystarczające. Niniejszy projekt ustawy wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających" - dodano.

Zgodnie z uzasadnieniem w ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

"Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT" - napisano.

STAWKI VAT

Jak wynika z projektu, ponieważ proponowane rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku, tj. 8 i 23 proc. do 31 grudnia 2018 r.

W ocenie skutków regulacji zapisano, że w zakresie utrzymania stawek podatku na dotychczasowym poziomie do 31 grudnia 2018 r. zmiana ta nie spowoduje wzrostu ani zmniejszenia dochodów budżetu państwa w stosunku do wielkości uzyskiwanych w latach poprzednich.

"Nie będzie też miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz na inne jednostki sektora finansów publicznych. W przypadku niewprowadzenia tej zmiany i obniżenia w 2017 r. obecnie obowiązujących stawek 23 proc. i 8 proc. należałoby oczekiwać ubytku dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT rzędu ok. 7,5 mld zł w skali roku" - napisano.