W ABC sp. z o.o. pracownicy zgłaszali zapotrzebowanie na dofinansowanie żłobka lub przedszkola. Takie dofinansowanie miałoby zachęcić wykwalifikowanych specjalistów do zmiany miejsca zamieszkania w celu zatrudnienia się w spółce. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając strukturę wieku zatrudnianych osób, zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu pracownikom (ze środków obrotowych spółki) wydatków od 1 września 2016 r. Wprowadzono jednak warunek co do wysokości refundowanych wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do:
Dziennik Gazeta Prawna
Stosownie do art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać określone warunki.[schemat]
Stosownie do art. 15 ust. 1za pkt 2 lit. b ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, są także koszty poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z:
– objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT,
– uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT.
Przez dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, należy rozumieć każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego pracownik w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Rozumiem, że w przypadku pracowników spółki warunek ten jest spełniony. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że począwszy od 1 września 2016 r. spółka ABC, uwzględniając wnioski pracowników oraz mając na uwadze zachęcenie wykwalifikowanych specjalistów do zmiany miejsca zamieszkania w celu zatrudnienia się w spółce, podjęła decyzję o dofinansowaniu (ze środków obrotowych spółki) pracownikom wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do:
– żłobka lub klubu dziecięcego (nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko),
– przedszkola (nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko).
Wydatki te spółka ABC może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 i ust. 1za pkt 2 lit. b ustawy o CIT.
Spółka 30 września 2016 r. przekaże pracownikom należne dofinansowanie za wrzesień 2016 r. (w łącznej wysokości 10 000 zł). Zrobi to na podstawie oświadczeń pracowników o objęciu dziecka opieką przedszkolną bądź o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego wraz z dołączanym dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku (np. faktura wystawiona na rodzica za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku lub klubie dziecięcym).
Zatem za wrzesień 2016 r. łącznie koszty uzyskania przychodów z tytułu tego dofinansowania wyniosą 10 000 zł.
VAT
Przekazane pracownikom dofinansowanie nie jest objęte VAT, gdyż nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie VAT rozliczenie tego dofinansowania jest zatem neutralne.
Obowiązki płatnika PIT
Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o PIT).
Jako odrębne źródło przychodów ustawa o PIT wymienia w art. 10 ust. 1 pkt 1 m.in. stosunek służbowy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przychodem ze stosunku pracy są zatem wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy.
Za pracownika w rozumieniu ustawy o PIT uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT).
Dla pracownika dofinansowanie (ze środków obrotowych spółki) wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, bądź przedszkola – wiąże się z powstaniem przychodu w wysokości odpowiadającemu iloczynowi liczby dzieci pracownika objętych dofinansowaniem i kwoty 400 zł miesięcznie (w sytuacji gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego) bądź kwoty 200 zł miesięcznie (w sytuacji gdy dziecko uczęszcza do przedszkola. Pracownik otrzymujący dofinansowanie do jednego dziecka uczęszczającego do żłobka otrzymuje przychód w wysokości 400 zł; a pracownik, którego jedno dziecko uczęszcza do klubu dziecięcego, a drugie do przedszkola, przychód w łącznej wysokości 600 zł.
Dla pracownika stanowi to przychód ze stosunku pracy, gdyż dofinansowanie jest przyznawane w związku z istniejącym stosunkiem pracy pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka.
Moment powstania przychodu ze stosunku pracy i pokrewnych ustala się zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).
Powstanie przychodu po stronie tych pracowników nie oznacza jednak, że spółka ABC musi pobrać zaliczkę na PIT.
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:
a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł
– na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT.
W przedstawionym stanie faktycznym spełnione są warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 67b ustawy o PIT, gdyż dofinansowanie uczęszczania dziecka pracownika do żłobka/klubu dziecięce lub przedszkola przyznawane jest środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i nie przekracza miesięcznie określonych w tym przepisie limitów.
Z uwagi na to, że przedmiotowe dofinansowanie w całości korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT, na spółce ABC (zakładzie pracy) nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od tego dofinansowania (zob. art. 31 i art. 32 ustawy o PIT).
Przedmiotowego dofinansowania spółka ABC nie powinna również uwzględniać przy sporządzaniu:
– formularza PIT-40, tj. rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (zob. art. 37 ustawy o PIT) ,
– PIT-11, tj. informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (zob. art. 39 ustawy o PIT),
– PIT-4R, tj. deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (zob. art. 38 ustawy o PIT).
A zatem pracownicy rozliczając roczny PIT nie wykażą tego przychodu w zeznaniu.
SCHEMAT
Opodatkowanie dofinansowania
Jaki podatek
CIT: koszty uzyskania przychodów wyniosą 10 000 zł
VAT: dofinansowanie jest neutralne na gruncie VAT
PIT: dofinansowanie stanowi dla otrzymujących je pracowników przychód ze stosunku pracy, jednak z uwagi na okoliczność, że w całości korzysta on ze zwolnienia z PIT, na spółce ABC nie ciążą obowiązki płatnika
W jakiej deklaracji wykazać podatek
CIT: nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinna jednak uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości 10 000 zł przy obliczeniu zaliczki na podatek CIT za wrzesień 2016 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie przychodów
Termin złożenia deklaracji
CIT-8: do 31 marca 2017 r.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 710).