Wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. nowe przepisy o cenach transferowych w istotny sposób zwiększają zakres obowiązkowych informacji, które podatnik będzie musiał przedstawić w lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. local file).
Magdalena Marciniak – doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP / Media
Pierwszym warunkiem określającym obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji będzie osiągnięcie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodów lub kosztów powyżej 2 mln euro. Ich wartość będzie określana według zasad rachunkowości i ma uwzględniać wszystkie przychody i koszty, również te realizowane z podmiotami niepowiązanymi oraz niezwiązane z działalnością operacyjną podatnika.
Drugim warunkiem jest istotność transakcji/zdarzeń rozumiana jako ich wartość w bieżącym roku podatkowym. Dla podmiotów, których przychody lub koszty wyniosą 2 mln euro, udokumentowaniu będą podlegały transakcje/zdarzenia o wartości powyżej 50 tys. euro. Limit ten będzie rósł wraz ze wzrostem przychodów/kosztów podatnika.
Od 2017 r. zmieni się również kryterium podmiotowe powstania obowiązku dokumentacyjnego. Wzrośnie próg udziału w kapitale innego podmiotu z 5 proc. do 25 proc., od którego traktuje się podmioty jako podmioty powiązane. Aktualne pozostaną przepisy dotyczące obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi osobowo.
Obowiązkowe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
Zakres obowiązkowych informacji w dokumentacji lokalnej będzie zależał od wielkości przychodów/kosztów podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy. Nowymi elementami dokumentacji dla podatników, których przychody/koszty przekroczą 2 mln euro, będą wskazanie i uzasadnienie metody oraz sposobu kalkulacji dochodów/straty podatnika oraz przedstawienie algorytmu kalkulacji rozliczeń pomiędzy stronami transakcji, danych finansowych podatnika wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń. Dla podatników będzie to oznaczało odejście od dotychczasowej opisowej prezentacji danych w dokumentacji. Podatnik będzie musiał zwrócić większą uwagę na konieczność skorelowania informacji z dokumentacji z danymi ze sprawozdania finansowego.
Zmiany te będą wymagały również ściślejszej współpracy z podmiotami z grupy, szczególnie w przypadku gdy podatnik jest stroną nabywającą i nie posiada szczegółowych informacji o sposobie kalkulacji ceny.
Najistotniejszą zmianą z praktycznego punktu widzenia dla podatników o przychodach/kosztach powyżej 10 mln euro będzie konieczność uwzględnienia w dokumentacji analizy porównywalności (ang. benchmarking study). W wyniku tej zmiany podatnicy będą zobligowani do zebrania polskich danych porównawczych, pozwalających porównać realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.
Restrukturyzacje do wiadomości fiskusa
Ponadto w dokumentacji cen transferowych podatnicy będą zobowiązani do wskazania przeprowadzonych ostatnio restrukturyzacji, czyli przeniesień między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk. Zmiana ta prawdopodobnie będzie skutkować zwiększoną liczbą przeprowadzonych kontroli restrukturyzacji, m.in. pod kątem potencjalnej konieczności wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie biznesu (ang. exit payment) pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Część elementów nowej dokumentacji lokalnej – pomimo iż do tej pory nie była wymagana – i tak była często prezentowana w dokumentacjach, np. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące opisywanych transakcji, struktury: organizacyjna i zarządcza podatnika, przedmiot i zakres prowadzonej działalności, umowy będące podstawą zawarcia transakcji. Przygotowanie tej części dokumentacji nie powinno się zatem wiązać z dużym utrudnieniem dla podatników.
Od 2017 r. zmieni się sposób sporządzania dokumentacji cen transferowych, której prawidłowe przygotowanie będzie wymagać większego zaangażowania podatnika, w tym również kadry zarządzającej, i ściślejszej współpracy z podmiotami powiązanymi w kwestii pozyskania danych do kalkulacji ceny.
Katarzyna Caban – Senior Konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP / Media