Od kilku miesięcy znane są już nowe regulacje dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Tomasz Jankowski partner, kancelaria podatkowa Paczuski Taudul:
Obecnie, żeby ustalić, czy transakcje są objęte obowiązkiem dokumentowania cen transferowych, co do zasady należy w pierwszej kolejności podzielić je ze względu na podmioty, z którymi były one przeprowadzane, a dopiero w dalszej kolejności – ze względu na ich rodzaj, i zbadać, czy przekroczone zostały progi wartościowe zapisane w ustawie (od 20 tys. do 100 tys. euro). W efekcie, nawet jeżeli podatnik zawarł transakcje tego samego rodzaju z wieloma podmiotami, limit ustalany jest dla każdego z nich oddzielnie.
Nowelizacja, która zacznie obowiązywać od 2017 r. (Dz.U. 2015 poz. 1932), całkowicie zmienia sposób weryfikacji transakcji podlegających dokumentacji. Podstawowym wyróżnikiem będzie rodzaj realizowanej transakcji, a nie jej strona. Innymi słowy nie będzie istotne, czy transakcja jest realizowana z jednym czy z wieloma podmiotami powiązanymi, a jedynie to, czy suma wartości transakcji tego samego rodzaju przekracza progi wskazane w ustawie.
W konsekwencji, przykładowo, świadcząc te same usługi na rzecz różnych podmiotów powiązanych, podatnicy będą zobowiązani sumować przychody z tych usług. To z kolei może prowadzić do objęcia obowiązkiem dokumentacyjnym także tych transakcji, których wartość jednostkowo nie jest istotna i z których zawarciem nie wiąże się zasadniczo ryzyko transferu dochodów.
Należy się zatem spodziewać sporów pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi w zakresie rozumienia pojęcia „transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju”. Nie utrzyma się zapewne dotychczasowe podejście, zgodnie z którym transakcje pod względem obowiązku dokumentacyjnego należy dzielić jedynie na grupy transakcji towarowych, usługowych, sprzedaży i udostępniania wartości niematerialnych i prawnych. Oczekiwać należy nowego podejścia, zgodnie z którym transakcje będą dzielone np. pod kątem potrzeb, które zaspokajają, lub efektów realizacji świadczeń, których dotyczą.