Uchwalona nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ułatwienia dla podatników, którzy odliczają podatek z tytułu transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi. Od 1 grudnia 2008 r., kiedy zmiany wejdą w życie, za zapłatę dla rolnika, która jest podstawą zwiększenia u podatnika VAT podatku naliczonego, będą uważane nie tylko przelewy pieniężne na rachunek rolnika.

Zmiany dają możliwość dokonywania przez podatnika potrąceń należności z rolnikiem ryczałtowym, wynikających również z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). Do tej pory przez należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi rozumiało się potrącenia z zapłaty należności za dostarczane mleko, tzw. kwoty mleczne. Po zmianach możliwość potrącania należności zostanie rozszerzona. Oznacza to, że podatnik dokonujący skupu od rolnika ryczałtowego odliczy podatek nie tylko wtedy gdy kwotę należności dla rolnika potrącił o tzw. kwoty mleczne (obowiązek dokonania takiego potrącenia wynika z innych ustaw), lecz także np. z tytułu egzekucyjnego, który musiał wykonać.

Dodatkowo wprowadzono możliwość odliczenia VAT przez podatnika, który dokonał na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty. Obecnie podatnik nie ma możliwości odliczenia przed wystawieniem faktury VAT RR z tytułu dokonania przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu.

Nowelizacja zobowiązuje podatnika VAT RR do wystawienia faktury VAT po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywane produkty rolne oraz umożliwia podatnikom uzyskanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jeszcze przed nabyciem tych płodów.

Podatnik po nabyciu produktów rolnych będzie musiał wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający taką transakcję, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające zapłatę zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

ROZLICZENIE Z ROLNIKIEM

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR. Rolnikowi przysługuje zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 6 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Zwrot ten zwiększa u nabywcy podatek naliczony.

PODSTAWA PRAWNA

• Art.1 pkt 60 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 7 listopada 2008 r.