Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu do ustawy zmieniającej wymogi niezbędne do wydania certyfikatu księgowego potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowelizacja zakłada, że nie wszystkie osoby ubiegające się o certyfikat będą musiały zdawać egzamin. Odpowiednie wykształcenie (magisterskie lub podyplomowe w zakresie rachunkowości) i trzyletnia praktyka w księgowości będą wystarczające do uzyskania certyfikatu.

Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do nowelizacji. Dotyczyły one tematyki związanej z organizacją i działaniem komisji egzaminacyjnej. Poprawki doprecyzowały m.in., na jaki rachunek należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Ponadto wyeliminowały wątpliwości związane ze zwrotem opłaty w przypadku odstąpienia od egzaminu. Określono również, że egzamin będzie można zdać w późniejszym terminie, pod warunkiem przedstawienia komisji egzaminacyjnej dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzeń losowych, które uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu w terminie wyznaczonym.

Ustawa nowelizująca zostanie teraz skierowana do prezydenta i wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ważne!

Będzie można uzyskać zwrot opłaty egzaminacyjnej, pod warunkiem zwrócenia się o to do organizatora egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu