Podatkowa ulga na badania i rozwój zostanie zmieniona. Rada Ministrów przyjęła wczoraj tzw. małą ustawę o innowacyjności.
Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdaniem autorów obecne zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej są bowiem nieskuteczne.
Projekt zakłada zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Obecne regulacje przewidują, że przychód z udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej powstaje po pięciu latach od transakcji.
Rząd chce uchylić ten przepis, a także regulację pozwalającą na rozliczenie kosztów związanych z aportem. To oznaczałoby, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną nie będą od 1 stycznia 2017 r. opodatkowane. – Ma to przyczynić do większego udziału np. naukowców w komercjalizacji wyników badań – wyjaśniło ministerstwo.
Rząd proponuje też rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Miałyby być dodane koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Szczególnie korzystna – jak zakładają autorzy projektu – będzie możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na uzyskanie ochrony patentowej, bo jej koszty bywają bardzo wysokie, zwłaszcza gdy patenty są uzyskiwane w kilku krajach naraz.
Kolejną zachętą do inwestycji badawczo-rozwojowych ma być podwyższenie kwoty maksymalnego poziomu odliczenia tzw. kosztów kwalifikowanych. Obecnie przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku:
● 30 proc. kosztów osobowych;
● 20 proc. pozostałych kosztów – w przypadku mikro, małych i średnich firm oraz 10 proc. pozostałych kosztów – w przypadku większych podmiotów.
Zdaniem rządu obecne limity są zbyt niskie. Projekt zakłada więc, że:
● dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia będą wynosiły do 50 proc. (limit będzie dotyczył wszystkich kosztów);
● dla dużych firm limit odliczenia będzie wynosił: 50 proc. na poniesione wydatki osobowe oraz 30 proc. pozostałych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
Firmy będą miały też więcej czasu na odliczenia – sześć lat zamiast, jak dziś, trzech lat.
Jak wskazują autorzy projektu, pomiędzy datą poniesienia wydatków na działalność B+R a osiągnięciem przychodów zwykle upływa długi czas. Chodzi więc nie tylko o przesunięcie odliczenia w czasie, ale też często w ogóle o możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na B+R.
Kolejne rozwiązanie zostało skierowane do rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową (start-upów). Będą oni mogli wybrać: odliczenie w okresie sześciu lat lub bezpośredni zwrot gotówkowy. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.
Rząd przyjął też wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o PIT, który przewiduje zwolnienie z podatku kwoty umorzonych wierzytelności agencji.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej – przyjęty przez rząd

Polecany produkt: Podatki 2016 cz. 1 i cz. 2 >>>