Nawet gdy sąd karny stwierdzi, że podatnik nie uchylał się od opodatkowania i nie naraził budżetu na straty, to i tak nie uchroni to przed zapłatą zaległej daniny – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła geodety, od którego fiskus egzekwował zaległy VAT. Ściągał go z emerytury podatnika.
W czasie, gdy trwało postępowanie egzekucyjne, zapadł wyrok, w którym sąd rejonowy uniewinnił mężczyznę od popełnienia przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 54 par. 2 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Przepis ten przewiduje grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych dla podatników, którzy uchylają się od opodatkowania, nie ujawniają właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składają deklaracji, przez co narażają podatek na uszczuplenie.
Gdy wyrok się uprawomocnił, mężczyzna wysłał do urzędu skarbowego pismo zatytułowane „wniosek o wykonanie wyroku” , w którym stwierdził, że prowadzone postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone.
Naczelnik urzędu wytłumaczył mu jednak, że wyrok uniewinnia tylko od popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od opodatkowania. Zarazem jednak stwierdza, że podatnik jest winny popełnienia przestępstwa polegającego na nieprowadzeniu ewidencji VAT. – Tym samym wyrok nie zniósł obowiązku zapłaty zaległego podatku. Podatnik naruszył przepisy prawa podatkowego, mimo że w zakresie przestępstwa z art. 54 par. 4 k.k.s. zrobił to nieumyślnie – wyjaśnił naczelnik.
Mężczyzna się z tym nie zgadzał. Uważał, że postępowanie naczelnika świadczy o złośliwości i dyskryminacji. Racji nie przyznał mu jednak także dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Podatnik przegrał również w WSA w Łodzi. Sąd nie zgodził się z podatnikiem, że wyrok sądu rejonowego potwierdził nieistnienie obowiązku. Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że przesłanki orzekania o odpowiedzialności karnej czy karnoskarbowej są odmienne od odpowiedzialności podatkowej. – Dla przypisania tej pierwszej konieczne jest przypisanie podatnikowi winy, natomiast odpowiedzialność podatkowa jest od winy niezależna – wyjaśnił sędzia Maciej Jaśniewicz.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1899/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia