Ministerstwo Finansów chce złagodzić skutki kryzysu finansowego. Z tego względu w trybie pilnym są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).

Projekt przewiduje możliwość przekwalifikowania - po spełnieniu określonych warunków - aktywów finansowych zaliczonych przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu (z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych) do innych kategorii. Resort chce, aby nowe rozwiązania zostały zastosowane po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 roku.

Możliwość przekwalifikowania instrumentów finansowych przewiduje obowiązująca już zmiana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 (MSR 39).

Jednak według ministerstwa nie mogą jej zastosować na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki, które nie stosują międzynarodowych standardów. Przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia nie przewidują obecnie możliwości skorzystania przez te jednostki z rozwiązania przewidzianego w ostatniej zmianie MSR 39. Paragraf 6 ust. 3 rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że aktywa finansowe zaliczone przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu nie mogą być przekwalifikowane do innych kategorii. Przekwalifikowanie będzie możliwe po zmianie rozporządzenia.

Szczepan Borowski, biegły rewident z MAC Auditor SGH, podkreśla, że zmiany w MSR 39 pozwolą spółkom ograniczyć wpływ obecnych zawirowań na rynkach kapitałowych na wyniki finansowe w sytuacji zmiany celu inwestycyjnego w odniesieniu do wybranych aktywów finansowych.

Ekspert zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, że rozwiązań międzynarodowego standardu nie mogą stosować spółki niesporządzające sprawozdań finansowych według standardów międzynarodowych (MSSF).

Według Anny Kuzy, biegłego rewidenta z Auxilium, rozwiązania przygotowywane przez resort pozwolą podmiotom na częściowe odejście od wyceny według wartości godziwej opartej na cenie wyznaczonej przez rynek pogrążony w kryzysie.

- Nie powinno się zmuszać podmiotów do wyceny w wartości godziwej w przypadku zaniku aktywnego rynku - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że zmiany wartości godziwej wynikające z załamania rynku nie będą mieć wpływu na wynik finansowy ani na kapitał własny. Duża zmienność cen rynkowych powoduje brak wiarygodnych szacunków wartości godziwej instrumentów finansowych.

STOSOWANIE MSR

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, jednostki, które nie stosują Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), mogą stosować krajowe standardy rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego podmioty te mogą korzystać z MSR.