Wypłata dywidendy i wynagrodzenia za przymusowe umorzenie udziałów na rzecz słowackiej spółki komandytowej nie musi być opodatkowane CIT – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem miała zostać słowacka spółka komandytowa (SKS). Wskutek aportu miała ona otrzymać 30 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Słowackie przepisy przewidują, że SKS jako osoba prawna podlega opodatkowaniu na terenie tego kraju od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.
Spór z polskim fiskusem dotyczył tego, czy wypłata dywidendy lub ewentualnego wynagrodzenia za przymusowe umorzenie udziałów na rzecz słowackiej spółki będzie zwolniona z podatku (w tym wypadku byłoby to 10 proc., zgodnie z polsko-słowacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Polska spółka z o.o. uważała, że dokonując wypłat, nie będzie musiała potrącać podatku. Powoływała się na art. 22 ust. 4 i 6 ustawy o CIT. Zwalnia on z podatku dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, pod warunkiem że zagraniczna spółka nieprzerwanie, przez co najmniej dwa lata, posiada minimum 10 proc. udziałów w kapitale spółki wypłacającej i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego od całości swoich dochodów w innym państwie UE. Spółka z o.o. wskazywała, że także z załącznika nr 4 do ustawy o CIT wynika wprost, iż zwolnienie to ma zastosowanie również do słowackiej SKS.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przeanalizował jednak słowackie przepisy i doszedł do wniosku, że SKS nie spełnia wymogów z art. 22 ust. 4 polskiej ustawy o CIT. Nie jest bowiem samodzielnym podmiotem podatkowym, którego dochód w całości podlega opodatkowaniu na Słowacji. Część dochodu wypracowanego przez SKS jest bowiem przypisywana bezpośrednio wspólnikom. Organ uznał zatem, że SKS jest tworem hybrydowym – półtransparentnym, który mógłby być wykorzystywany dla podatkowej optymalizacji.
Tę interpretację uchylił WSA we Wrocławiu. Przypomniał, że polskie regulacje są wynikiem dostosowania do unijnej dyrektywy o opodatkowaniu spółek dominujących i zależnych (Dz.U. UE. L. 2011.345.8). Jej celem jest zwolnienie dywidend i innych zysków wypłacanych przez spółki zależne spółkom dominującym. Chodzi o wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu na poziomie spółki dominującej.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził, że SKS, będąca słowackim rezydentem podatkowym i posiadająca minimum 10 proc. udziałów w polskiej spółce, może korzystać ze zwolnienia. Sędzia Bogdan Lubiński dodał, że krajowy fiskus nie jest uprawniony do dokonywania wykładni prawa słowackiego, bo ma stosować polskie przepisy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK 1703/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia