Czy wspólnota mieszkaniowa może odliczać VAT ze swoich faktur za administrowanie i sprzątanie części wspólnych,
Podatnik chce sprzedawać niepocięte, nieskręcone i nieprasowane liście tytoniu – są jeszcze w miarę wilgotne. Klienci mogą je wysuszyć i wykorzystać do palenia. Po ich zakupie mogą je pociąć, dokupić gilzy i otrzymać wyroby nawet o połowę tańsze od papierosów. Czy ponieważ nie jest to suchy tytoń, to nie zapłacę akcyzy?
W spółce istnieje skierowany do pracowników program, w którym mogą oni zgłaszać pomysły w zakresie poprawy funkcjonowania firmy. Wybrane przez komisję pomysły są nagradzane nagrodami rzeczowymi o wartości do 200 zł. Czy spółka może odliczać VAT przy nabywaniu tych nagród?
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę. Odsetki zostały naliczone z góry i potrącone przy wypłacie pożyczki, tj. przelew środków z tytułu pożyczki został pomniejszony o odsetki za cały okres pożyczki. Czy w takim przypadku spółka może zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania przelewu?
Czy wspólnota mieszkaniowa może odliczać VAT ze swoich faktur za administrowanie i sprzątanie części wspólnych
● Wspólnota mieszkaniowa wystawia swoim członkom faktury za administrowanie i sprzątanie części wspólnych. Czy członkowie wspólnoty mogą odliczać VAT z tych faktur?
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
21 czerwca 2011 r. minister finansów wydał interpretację ogólną (nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571) dotyczącą wspólnot mieszkaniowych jako podatników podatku od towarów i usług (VAT). W interpretacji tej minister finansów wskazał, że „wspólnota mieszkaniowa, realizując wspólny interes właścicieli, występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli”.
W pierwszej z tych sytuacji – jak czytamy w tej interpretacji – „wspólnota, będąca jednostką odrębną od właścicieli lokali, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli. W takiej bowiem sytuacji działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych (m.in. w formie zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali), mających udziały w nieruchomości wspólnej. Tym samym odbiorcą nabywanych towarów i usług jest wspólnota mieszkaniowa jako odrębny od jej członków podmiot praw, i to ona występuje jako ostateczny konsument. W takim więc zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli odrębnych lokali”. W konsekwencji „brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną”.
Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji wspólnota mieszkaniowa nie powinna wystawiać członkom wspólnoty faktur za administrowanie i sprzątanie części wspólnych. Jeżeli mimo to wspólnota mieszkaniowa takie faktury (błędnie) wystawia, członkowskie wspólnoty nie mają prawa do odliczania z nich podatku naliczonego (dokumentują one bowiem transakcje niepodlegające opodatkowaniu – zob. art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). ©?
Podstawa prawna
Art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Podatnik chce sprzedawać niepocięte, nieskręcone i nieprasowane liście tytoniu – są jeszcze w miarę wilgotne. Klienci mogą je wysuszyć i wykorzystać do palenia. Po ich zakupie mogą je pociąć, dokupić gilzy i otrzymać wyroby nawet o połowę tańsze od papierosów. Czy ponieważ nie jest to suchy tytoń, to nie zapłacę akcyzy?
Agnieszka Pokojska
Nie. W tym przypadku trzeba zapłacić podatek. Opodatkowanymi wyrobami tytoniowymi są papierosy, cygara i cygaretki, tytoń do palenia. Daninie podlega jednak także susz tytoniowy i to jego definicję będą spełniać sprzedawane przez czytelnika liście. Nie ma znaczenia stopień jego wilgotności, co wynika z aktualnego brzmienia art. 99a ust. 1 ustawy akcyzowej. Chodzi bowiem o tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną, i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Liście sprzedawane przez czytelnika mają dokładnie taki status, więc od każdego ich kilograma powinien zapłacić 229,32 zł akcyzy.
Warto dodać, że art. 99a ust. 1 ustawy w tym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Wcześniej nie odnosił się do wilgotności. Dlatego podatnicy spierali się z fiskusem o akcyzę od mokrego tytoniu. Wskazywali, że z międzynarodowych norm ISO wywnioskowali, iż liście o ponad 20-proc. wilgotności, które sprzedają w hurtowni, to tytoń wysoko wilgotny, a więc daninie nie podlega.
Podstawa prawna
Art. 98, art. 99a ust. 1, ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).
● W spółce istnieje skierowany do pracowników program, w którym mogą oni zgłaszać pomysły w zakresie poprawy funkcjonowania firmy. Wybrane przez komisję pomysły są nagradzane nagrodami rzeczowymi o wartości do 200 zł. Czy spółka może odliczać VAT przy nabywaniu tych nagród?
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Związek między zakupami dokonywanymi przez podatników a czynnościami opodatkowanymi nie musi być związkiem bezpośrednim – również zakupy pośrednio wykorzystywane przez podatników do wykonywania czynności opodatkowanych pozwalają na odliczanie podatku naliczonego (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 571/10).
Program, o którym mowa, dotyczy – jak zakładam – działalności opodatkowanej spółki. W świetle powyższego powoduje to, że zakupy nagród przekazywanych w ramach tego programu są bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną spółki, a tym samym nagrody te są uważane za wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Uważam w związku z tym, że spółce w przedstawionej sytuacji przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród (przy czym przekazywanie tych nagród może, lecz nie musi być opodatkowane podatkiem VAT – zob. art. 7 ust. 2–4 ustawy o VAT).
Należy jednak zauważyć, że organy podatkowe wydają się mieć w omawianej kwestii odmienne zdanie. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 sierpnia 2015 r. (nr IPPP1/4512-449/15-2/JL), w której organ podatkowy odmówił prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy pucharów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla pracowników. W interpretacji tej czytamy, że „obdarowanie przez spółkę swoich pracowników nagrodami za udział w konkursach w ocenie tutejszego organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od organizacji konkursów i wręczania nagród, jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca. Zakupy statuetek i pucharów dla pracowników ponoszone są zatem przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc niebudzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu statuetek i pucharów dla pracowników, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych”.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 2–4 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę. Odsetki zostały naliczone z góry i potrącone przy wypłacie pożyczki, tj. przelew środków z tytułu pożyczki został pomniejszony o odsetki za cały okres pożyczki. Czy w takim przypadku spółka może zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania przelewu?
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, nie uważa się za podatkowe koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). A contrario, są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
W świetle powyższego do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być również zaliczane odsetki od pożyczek, które są płacone jednorazowo z góry. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lutego 2014 r. (nr ITPB3/423-556a/13/PS), „skoro zatem pożyczka została przeznaczona na cele bieżącej działalności spółki i nie zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, to jak słusznie wskazuje wnioskodawca, odsetki od tej pożyczki zapłacone z góry za cały okres, na który została udzielona pożyczka, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty”. Dotyczy to również sytuacji, gdy zapłata następuje w drodze potrącenia (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2016 r., nr IPPB6/4510-469/15-2/AZ). Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji odsetki są podatkowym kosztem uzyskania przychodów w całości w dacie ich potrącenia.
Należy jednak zauważyć, że przyjęcie takiego stanowiska jest obarczone ryzykiem, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 września 2006 r. (sygn. akt II FSK 1065/05) orzekł, iż „zapis dokonany w umowie pożyczki o pobraniu z góry odsetek nie uzasadnia uznania tej czynności za zapłatę”. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 10 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Sz 461/08), stwierdzając, że „nie była możliwa zapłata spornych odsetek w drodze zawartego w umowach oświadczenia o potrąceniu ich z kapitału przyrzeczonej pożyczki w momencie jej wypłaty, a więc zapłacenie tychże odsetek z góry”. Jeżeli przyjąć to stanowisko, odsetki, o których mowa, nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich potrącenia, lecz dopiero w momencie zapłaty rat pożyczki w części przypadającej na kwoty, z których zostały potrącone odsetki.
W świetle powyższego wskazane jest uzyskanie przez spółkę interpretacji indywidualnej w przedstawionej kwestii. Istnieje bowiem realna szansa na zajęcie w tej kwestii korzystnego stanowiska przez ministra finansów, co wyłączyłoby ryzyko przyjęcia pierwszego ze wskazanych stanowisk.
Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).