Agencja Mienia Wojskowego płaci CIT od dochodów przekazywanych do budżetu, mimo że ten jest zwolniony z podatku – wynika z wyroków NSA.
Spór toczył się między jednostkami systemu finansów publicznych. Niezależnie od wykładni sądu równowartość podatku i tak zostałaby w budżecie. Chodziło tylko o to, czy zasili rachunek jednostek podległych Ministerstwu Finansów, czy pozostanie w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.
Sprawa dotyczyła Agencji Mienia Wojskowego (dawniej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), która na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367 ze zm.) zajmuje się m.in. gospodarowaniem powierzonym jej mieniem Skarbu Państwa. W ramach tego gospodarowania tworzy lub przejmuje spółki i obraca ich udziałami, a zyski z tego przekazuje Skarbowi Państwa.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy agencja powinna przed przekazaniem pieniędzy do budżetu potrącać podatek dochodowy od osób prawnych. Wątpliwości wzięły się z tego, że art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zwalnia z podatku Skarb Państwa.
Agencja była przekonana, że w związku z tym ona także korzysta ze zwolnienia. Podkreślała, że mienie, którym gospodaruje, nie należy do niej, a do Skarbu Państwa, a ona jedynie go reprezentuje. – Opodatkowanie agencji oznaczałoby w rzeczywistości opodatkowanie Skarbu Państwa – argumentował pełnomocnik. Zwracał uwagę na to, że minister skarbu państwa również zarządza państwowym mieniem i fiskus nie żąda od niego podatku dochodowego. Pełnomocnik agencji powoływał się także na prawomocny już wyrok WSA w Warszawie z 3 lutego 2016 r. (o sygn. akt III SA/Wa 58/15), który stał się podstawą zwrotu CIT zapłaconego przez agencję w identycznej sytuacji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w tej sprawie dwie interpretacje. Obie niekorzystne dla agencji. Stwierdził, że zwolnienie, na które się powołuje, jej nie dotyczy, bo agencja jest odrębnym podmiotem od Skarbu Państwa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w obu sprawach orzekł odmiennie. W jednej stwierdził, że agencja korzysta ze zwolnienia, bo mienie, którym gospodaruje, należy do Skarbu Państwa. Drugi wyrok był dla niej niekorzystny – zgodny z wykładnią fiskusa. Sędziowie zauważyli w nim, że zgodnie z ustawą o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) państwowa osoba prawna (a AMW nią jest) jest inną jednostką organizacyjną niż Skarb Państwa. Podkreślili, że zwolnienia trzeba interpretować ściśle.
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę na korzyść ministra finansów. Sędzia Zbigniew Kmieciak wyjaśnił, że Agencja Mienia Wojskowego to dwa odrębne podmioty, dwie różne osoby prawne i nie obejmuje ich jedno zwolnienie. Sędzia zwrócił też uwagę na to, że żaden z innych punktów art. 6 ust. 1 ustawy o CIT nie wymienia AMW wśród podmiotów zwolnionych, podczas gdy inne agencje, np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Agencja Rynku Rolnego, zostały w tym przepisie wymienione.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 12 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1620/14, II FSK 1054/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia