Spółka, która otrzymała nieodpłatną licencję na oprogramowanie stanowiące element infrastruktury portowej, uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Dochód w tym zakresie nie będzie jednak korzystał ze zwolnienia z CIT. Spółka nie budowała, nie rozbudowywała ani też nie modernizowała infrastruktury portowej, lecz jedynie otrzymała licencję będącą elementem tej infrastruktury – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o spółkę, która zarządza portem morskim w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1796). Wraz z innymi podmiotami utworzyła ona spółkę celową, która przygotowała specjalne oprogramowanie komputerowe. Wspólnikom tej spółki przysługuje prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji. Udzielona spółce licencja obejmuje dwa moduły: maklerski oraz towarowy.

Te rozwiązania pozwalają na skrócenie czasu przygotowywania formalności związanych z realizacją obowiązków armatora lub jego przedstawicieli w zakresie zgłoszenia wejścia statku do portu albo wyjścia statku z portu oraz służą automatyzacji obsługi ładunków skonteneryzowanych. Przekłada się to na usprawnienie procedur celnych związanych z importem, tranzytem i eksportem towarów.

Co ze zwolnieniem…

Spółka miała świadomość, że nieodpłatne otrzymanie licencji na oprogramowanie (zarówno w zakresie modułu towarowego, jak i maklerskiego) będzie stanowić dla niej przychód podlegający opodatkowaniu w CIT. Jednak uzyskany dochód z nieodpłatnego otrzymania licencji – zdaniem spółki – powinien korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o CIT. Wolne od podatku dochodowego są bowiem dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej m.in. na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Oprogramowanie to stanowi element infrastruktury portowej, a gdyby spółka nie otrzymała licencji, to nie dysponowałaby konkretnym, nowym obiektem tej infrastruktury – argumentowali jej przedstawiciele.

Poza nieodpłatną licencją przewidziano odrębne wynagrodzenie dla spółki celowej za utrzymanie i rozwój oprogramowania. Spółka była przekonana, że wydatki ponoszone na podstawie umowy utrzymaniowej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

...bez zwolnienia

Tylko częściowo zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 stycznia 2024 r. (sygn. akt 0111 KDIB1-3.4010.550.2023. 3.PC). Spółka będzie mogła uznać za koszt podatkowy wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania – uznał dyrektor KIS.

Natomiast do dochodu z nieodpłatnego otrzymania licencji do oprogramowania (modułu towarowego i modułu maklerskiego) – zdaniem fiskusa – nie znajdzie zastosowania zwolnienie z CIT. Należało ocenić przesłankę dotyczącą przeznaczenia i wydatkowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o CIT – wyjaśnił fiskus. Po pierwsze, podatnik powinien przeznaczyć i wydatkować dochód na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej lub na realizację zadań określonych w ustawie o portach i przystaniach morskich, dotyczących prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu lub pozyskiwania nieruchomości na potrzeby rozwoju portu. Po drugie, realizacja tych celów powinna być dokonywana bezpośrednio przez podatnika, który chce skorzystać z preferencji podatkowej. Nie jest możliwe, by zajmował się tym inny podmiot, a ze zwolnienia z tytułu używania licencji na oprogramowanie skorzystała spółka – podsumował fiskus.

Tego samego zdania był WSA w Gdańsku. Przepisy, które kreują ulgę podatkową, muszą być interpretowane w sposób ścisły – potwierdziła sędzia Elżbieta Rischka. Oprogramowanie, a także urządzenia techniczne (informatyczne) niezbędne do jego funkcjonowania zostały opracowane przez spółkę celową. To oprogramowanie wraz z urządzeniami wchodzi w skład infrastruktury portowej. Skoro zatem infrastrukturę portową wytworzyła spółka celowa, a spółka, która chce zastosować zwolnienie, jedynie z niej korzysta na podstawie nieodpłatnej umowy licencyjnej, to dochód z nieodpłatnego świadczenia – nieodpłatnej licencji – nie będzie korzystał ze zwolnienia – wyjaśniła sędzia Rischka.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym i biegłym sądowym

orzecznictwo