Zajmowałam się zawsze rachunkowością firm, teraz jednak zastanawiam się nad podjęciem pracy w sferze budżetowej, a konkretnie w księgowości zajmującej się prowadzeniem ewidencji jednostki budżetowej. Czy są duże różnice i jakie operacje warto poznać?

Zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa ustawa o finansach publicznych. Różnice między firmą a jednostką bud żetową są bardzo duże. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów bud żetu państwa (państwowe jednostki budżetowe) lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (samorządowe jednostki budżetowe). Tego typu jednostka działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, zaś podstawą jej gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków. Co ważne, sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych, sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian, tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych) określa rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami prawa bilansowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). I tak ich plany kont powinny uwzględniać, że:

  • dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
  • ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków;
  • odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału;
  • wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.

Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W pytaniu nie podano, czy chodzi o samorządową czy państwową jednostką budżetową. Warto zauważyć, że państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, a także wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym. Z kolei w celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

Tabela. Wybrane (typowe) operacje gospodarcze związane z obsługą finansową jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które wymagają ujęcia w księgach rachunkowych

1. Nieodpłatne otrzymanie poszczególnych składników aktywów trwałych:• Wn konto 011 „Środki trwałe” lub konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” lub konto 080 „Środki trwałe w budowie”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
2. Rozliczenie nadwyżki nowego środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji:• Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
3. Wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek:► Należności:• Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” lub konto 225 „Rozrachunki z budżetami”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.► Środki trwałe:• Wn konto 011 „Środki trwałe”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.oraz równolegle• Wn konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”,• Ma konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”.
4. Wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia:• Wn konto 310 „Materiały”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
5. Wartość objętych udziałów i akcji:• Wn konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
6. Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego:• Wn konto 860 „Wynik finansowy”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
7. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych:• Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
8. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich:Wn konto 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”,Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
9. Okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:• Wn konto 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
10. Wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji:• Wn konto 101 „Kasa” (darowizna) lub konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” (dotacja celowa) lub konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
11. Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 860 „Wynik finansowy”.
12. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”.
13. Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”.
14. Wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 011 „Środki trwałe” lub konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” lub konto 080 „Środki trwałe w budowie”.
15. Wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,• Ma konto 231 „Rozrachunki z pracownikami”,• Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.
16. Wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 310 „Materiały”.
17. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
18. Wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone:• Wn konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”,• Ma konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”.
19. Wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone:• Wn konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”,• Ma konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”.
20. Równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:• Wn konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
21. Dokonane wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obroto¬wych samorządowych zakładów budżetowych:• Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”,• Ma konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych”.
22. Przeniesienie salda konta w roku następnym:• Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,• Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
23. Likwidacja mienia po zlikwidowanych jednostkach:• Wn konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”,• Ma konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”.
24. Wartość zbytego mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub podległych jednostek pod datą zapłaty:• Wn konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”,• Ma konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.
25. Dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych:• Wn konto 860 „Wynik finansowy”,• Ma konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”.
26. Dotacje otrzymane na finansowanie działalności podstawowej:• Wn konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,• Ma konto 860 „Wynik finansowy”.
27. Wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich:• Wn konto 970 „Płatności ze środków europejskich” (ewidencja pozabilansowa).
28. Plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany:• Wn konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” (ewidencja pozabilansowa).
29. Równowartość zrealizowanych wydatków budżetu, wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym, wartość planu niezrealizowanego i wygasłego:• Ma konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” (ewidencja pozabilansowa).
30. Plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych:• Wn konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” (ewidencja pozabilansowa).
31. Równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wy¬datków budżetowych, wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej:• Ma konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” (ewidencja pozabilansowa).
32. Równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym:• Wn konto 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” (ewidencja pozabilansowa).
33. Zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym:• Ma konto 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” (ewidencja pozabilansowa).
34. Równowartość wydatków sfinansowanych środkami samorządowych zakła¬dów budżetowych:• Wn konto 985 „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych” (ewidencja pozabilansowa).
35. Zaangażowanie środków pieniężnych samorządowych zakładów budżeto¬wych dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków pieniężnych na realizację umów, decyzji czy innych postanowień:• Ma konto 985 „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych” (ewidencja pozabilansowa).
36. Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany:• Wn konto 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” (ewidencja pozabilansowa).
37. Równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego:• Ma konto 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” (ewidencja pozabilansowa).
38. Równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzed¬nich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym:• Wn konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” (ewidencja pozabilansowa).
39. Wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych:• Ma konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” (ewidencja pozabilansowa).
40. Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych:• Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,• Ma konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.
41. Wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący:• Wn konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”,• Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”.
42. Wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego:• Wn konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”,• Ma konto 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich” lub konto 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”.
43. Dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorządowych zakładów budżetowych:• Wn konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,• Ma konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” lub konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.
44. Środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji:• Wn konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,• Ma konto 800 „Fundusz jednostki” lub konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
45. Zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem:• Wn konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,• Ma konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” lub konto 225 „Rozrachunki z budżetami”.
46. Dotacje rzeczywiście otrzymane należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów:• Wn konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” lub konto 225 „Rozrachunki z budżetami”,• Ma konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”.
47. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego:• Wn konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”,• Ma konto 225 „Rozrachunki z budżetami”.