Audytor, który przejdzie na emeryturę i przestanie wykonywać zawód, będzie mógł się wpisać do rejestru seniorów – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Wiesława Janczyka na interpelację poselską.
Taki wpis pozwoli uniknąć obowiązku odbywania szkoleń.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tę zmianę do nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Obecnie trwają prace nad projektem tych przepisów. Ma on dostosować polskie prawo do zmian w regulacjach unijnych. Ustawa powinna wejść w życie najpóźniej 17 czerwca 2016 r.
O wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu, postulowała od dawna Krajowa Izba Bieg- łych Rewidentów. Obecnie, jeśli chcą oni zachować status biegłego, muszą odbywać obowiązkowe szkolenia. W przeciwnym razie wszczynane jest wobec nich postępowanie dyscyplinarne, które może się zakończyć usunięciem z samorządu biegłych rewidentów.
Na problem zwróciła uwagę również posłanka Iwona Michałek (PiS) w interpelacji. Przekonywała, że obowiązek odbywania szkoleń dla osób w wieku emerytalnym, które wycofały się z życia zawodowego, jest z jednej strony bezużyteczny, a z drugiej rodzi dodatkowe obciążenia finansowe. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Z drugiej strony osoby te nie chcą rezygnować ze zdobytego już statusu.
Z odpowiedzi wiceministra wynika, że osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów – seniorów nie będą podlegały obowiązkowi odbywania szkoleń. Rejestr ten będzie zawierał zastrzeżenie, iż osoby do niego wpisane nie mogą wykonywać czynności rewizji finansowej – wyjaśnił wiceminister.
Nieznane są jeszcze szczegóły tego rozwiązania. Nie wiadomo na przykład, czy będzie możliwość powrotu do rejestru biegłych rewidentów.
Odpowiedź z 31 maja 2016 r. wiceministra finansów Wiesława Janczyka na interpelację poselską nr 3028.
Zmiana uporządkuje dane o rynku
ikona lupy />
Krzysztof Burnos prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / Dziennik Gazeta Prawna
Problem może dotyczyć nawet tysiąca osób. Wprowadzenie rejestru biegłych rewidentów – seniorów uporządkuje informację o rynku usług audytorskich. Dziś na liście jest ok. 7 tys. biegłych rewidentów. Rynek i regulator mają więc nieprawdziwe informacje o podaży ze strony biegłych rewidentów, szczególnie że na tę liczbę składają się nie tylko emeryci niewykonujący zawodu, ale też ci audytorzy, którzy pracują w biznesie. Tymczasem więcej rewidentów ubywa, niż przybywa.
Do rejestru seniorów powinny trafiać osoby, które bezpowrotnie zrzekają się uprawnień do badania. Każdy bowiem, kto chce w przyszłości wykonywać usługi badania czy księgowe, powinien na bieżąco się kształcić. Takie są nasze standardy.
Zmiana rozwiąże więc głównie problem społeczny. Pozwoli bowiem utrzymać w samorządzie osoby z dużym doświadczeniem. Nadal będą one mogły być wykorzystywane ze względu na dużą wiedzę do innych funkcji, np. w radach nadzorczych, czy zasiadać w Komisji Nadzoru Audytywnego. Zgodnie z propozycją KRBR biegły rewident – senior byłby również zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.