Do zagranicznej spółki działającej w Polsce w formie oddziału nie mają zastosowania przepisy prawa przedsiębiorców. Nie skorzysta więc ona z uproszczeń podatkowych przewidzianych dla mikrofirm – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał oddział austriackiej spółki, który swoje usługi świadczy wyłącznie na rzecz zagranicznej centrali. Realizuje w ten sposób transakcje kontrolowane, których wartość przekracza progi dokumentacyjne określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT. To oznacza, że jako podmiot powiązany powinien co do zasady przygotowywać lokalne dokumentacje cen transferowych.

Oddział chciał jednak skorzystać z uproszczenia zapisanego w art. 11q ust. 3a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem dokumentacje cen transferowych sporządzane przez mikroprzedsiębiorców mogą nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Oddział uważał, że spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 236). Poinformował, że w latach 2019–2022 zarówno jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz wyrobów finansowych, jak i suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 10 mln euro, a średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników była niższa niż 50.

Uważał ponadto, że aby ocenić, czy jest mikrofirmą, nie musi uwzględniać danych swojej centrali. Przypomniał, że na gruncie przepisów o cenach transferowych jest traktowany jako odrębny podmiot, co potwierdzają treść art. 11a ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d ustawy o CIT oraz interpretacja ogólna ministra finansów z 15 kwietnia 2020 r. (sygn. SP4.8223.1.2020).

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że oddział nie będzie mógł zastosować uproszczenia z art. 11q ust.3a ustawy o CIT niezależnie od tego, czy weźmie pod uwagę tylko własne dane, czy również centrali. Nie może być on bowiem w ogóle uznany za mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu prawa przedsiębiorców – wyjaśnił fiskus.

Wskazał bowiem, że zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy „zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy”. W tym przypadku jest to ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 470) – wyjaśnił.

To oznacza, że ani do austriackiej centrali, ani do jej polskiego oddziału nie stosuje się przepisów prawa przedsiębiorców, w tym definicji mikroprzedsiębiorcy. Sporządzane przez oddział lokalne dokumentacje cen transferowych powinny więc zawierać analizę porównawczą lub analizę zgodności – stwierdził dyrektor KIS.©℗