Przez prawie rok zarejestrowanych zostało 980 fundacji rodzinnych. W tym czasie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ponad 100 interpretacji dotyczących tej instytucji.

W środę 22 maja minie rok od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.).

Część wydanych w tym czasie interpretacji indywidualnych zostało zaskarżonych i zapadły już pierwsze wyroki, na razie nieprawomocne. Spory z fiskusem dotyczą zwłaszcza opodatkowania świadczeń wypłacanych beneficjentom, którzy są równocześnie fundatorami, przystępowania fundacji rodzinnej do zagranicznych spółek, wnoszenia aportów niepieniężnych.

Zestawienie kluczowych wyjaśnień fiskusa przedstawiamy w tabeli.

Są korzyści…

Co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego. Płaci 15-proc. CIT dopiero w momencie wypłaty świadczeń na rzecz fundatora lub beneficjenta albo przekazania im mienia wskutek jej likwidacji.

Zwolnione z CIT są wkłady fundatora i darowizny innych osób oraz działalność, którą fundacja może wykonywać na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych. Chodzi m.in. o najem nieruchomości, udzielanie pożyczek, a także nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i przystępowanie do spółek kapitałowych.

Jeżeli natomiast działalność fundacji rodzinnej wykracza poza dozwolony ustawowy zakres, to od części dochodów fundacja musi płacić CIT według sankcyjnej stawki 25 proc.

W grę może wchodzić też PIT przy wypłacie świadczeń. Co do zasady nie ma go, jeżeli odbiorcami są osoby z zerowej grupy podatkowej, czyli: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Gdy beneficjentami są osoby z dalszej rodziny, to wypłata jest objęta 10-proc. PIT, a w przypadku osób trzecich w grę wchodzi 15-proc. PIT.

…więc i zainteresowanie

Takie korzystne zasady spowodowały duże zainteresowanie fundacjami rodzinnymi. Z miesiąca na miesiąc przybywa wniosków o rejestrację takich podmiotów. Przykładowo w czerwcu 2023 r. złożono ich 82, a w kwietniu 2024 r. już 227. W sumie przez prawie rok do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (właściwego dla rejestrowania fundacji rodzinnych) wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków.

Z miesiąca na miesiąc przybywa też zarejestrowanych fundacji rodzinnych. W lipcu 2023 r. było ich zaledwie 33, a w marcu i kwietniu br. przybyło po ok. 160. Łącznie do końca kwietnia 2024 r. zarejestrowanych zostało już 980 fundacji rodzinnych.

Ale równolegle przybywa niekorzystnych interpretacji indywidualnych, które mogą studzić „fundacyjny” zapał, a nawet zniechęcać do zakładania takich podmiotów.

Problem z małżonkami…

Przykładem mogą być kontrowersyjne interpretacje z 30 kwietnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK i 0112-KDIL2-1.4011.114.2024. 2.JK). Wynika z nich, że jeżeli małżonkowie są zarówno fundatorami, jak i beneficjentami, to wypłata świadczeń na ich rzecz będzie częściowo opodatkowana PIT.

Świadczenie będzie bowiem zwolnione tylko proporcjonalnie do wniesionego przez męża i żonę mienia. Fiskus tak odczytuje art. 21 ust. 49 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 157 stosuje się tylko do części przychodów – odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej.

Jeżeli więc małżonkowie wnieśli swoje wkłady po 50 proc., to tylko połowa wypłacanego im świadczenia będzie bez PIT, a druga połowa będzie opodatkowana (według stawki 10 proc. PIT, choć co do tego też są wątpliwości).

– Przy czym wspólne dzieci takich małżonków oraz ich wnuki będą już jako beneficjenci w pełni korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT przy otrzymaniu świadczeń z fundacji – zwraca uwagę Natalia Kamińska-Kubiak, menedżer i doradca podatkowy w Grant Thornton.

…i nie tylko

Ekspertka dodaje, że skutek przedstawionej przez dyrektora KIS wykładni jest znacznie szerszy, nie dotyczy tylko małżonków. Oznacza, że nie można zastosować w pełni zwolnienia z PIT, jeśli w fundacji jest więcej niż jeden fundator. Dotyczy to również sytuacji, w której fundatorami są rodzice z dziećmi bądź rodzeństwo.

– Nie są to rzadkie przypadki. Często zdarza się, że krewni budują wspólnie rodzinną firmę i, chcąc zapewnić jej długotrwały byt, tworzą fundację rodzinną – podkreśla Natalia Kamińska-Kubiak.

Jej zdaniem wykładnia dyrektora KIS odniesie taki skutek, że będzie skłaniać niektóre rodziny do zakładania fundacji rodzinnych wyłącznie przez jednego fundatora, mimo że oboje małżonkowie lub rodzeństwo są właścicielami rodzinnej firmy.

– To tworzy sztuczne nierówności pomiędzy członkami rodziny, co oczywiście może się spotkać z niezrozumieniem – komentuje ekspertka.

W jej przekonaniu wykładnia dyrektora KIS jest błędna, bo pomija to, że można być zarówno fundatorem, jak i osobą bliską dla drugiego fundatora. To – jak dodaje ekspertka – skutek szczególnie skomplikowanej treści przepisu.

– Jeśli Ministerstwo Finansów zgadza się co do istoty, że członkowie najbliższej rodziny powinni móc korzystać ze zwolnienia, to powinno zainicjować zmianę przepisu, a do tego czasu wydać interpretację ogólną – uważa Natalia Kamińska-Kubiak.

Podatek od budynków

Problem dotyczy również potrącenia podatku minimalnego od przychodów z budynków. Przypomnijmy, że chociaż pierwotnie tego nie zakładano, to obecne przepisy nie wykluczają fundacji rodzinnej z obowiązku stosowania przepisów o podatku od przychodów z budynków. Chodzi o opodatkowanie stawką 0,035 proc. miesięcznie, czyli 0,42 proc. rocznie, wartości budynków przekraczającej 10 mln zł.

Zasadniczo taki podatek można odliczyć od 19-proc. lub 9-proc. CIT. Okazuje się, że fundacja nie może odliczać zapłaconego podatku od przychodów z budynków od 15-proc. CIT, bo ten drugi jest liczony według odmiennych zasad niż podatek na ogólnych zasadach. Tak stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 28 marca 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.3.2024.1.MK). Jego zdaniem podatek od przychodów z budynków można potrącić tylko od sankcyjnego 25-proc. CIT.

Niedozwolona działalność…

Liczne interpretacje indywidualne dotyczą tego, jaką działalność fiskus uważa za niedozwoloną dla fundacji i wobec tego wymaga zapłaty 25-proc. CIT.

Chodzi m.in. o długo- i krótkoterminowy najem apartamentów, usługi hotelarskie, sprzedaż walut wirtualnych oraz dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku obrotu walutami obcymi.

Niedozwoloną działalnością jest przystępowanie fundacji rodzinnych do spółek transparentnych podatkowo (polskich i zagranicznych) oraz do spółki cywilnej.

Dyrektor KIS konsekwentnie twierdzi, że 25-proc. podatek jest należny także od przychodów z zagranicznych spółek, które nie mają osobowości prawnej i nie są podatnikami CIT w kraju swojej siedziby. Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące udziału w spółkach luksemburskich i cypryjskich nie są jednolite w tym zakresie (patrz również: tabela).

…w tym wierzytelności…

Jasności nie ma co do wniesionych do fundacji przez fundatora pożyczek udzielonych spółce. W jednych interpretacjach fiskus twierdzi, że otrzymane z tego tytułu odsetki są opodatkowane 25-proc. CIT, w innych potwierdza, że podatku w tym zakresie nie ma, tak jak nie ma go w przypadku pożyczek udzielonych przez samą fundację.

– Nie ma powodu, żeby pożyczki udzielone przez fundację rodzinną miały być traktowane inaczej od pożyczek otrzymanych przez nią w formie cesji, wkładu, darowizny, jeśli pożyczkobiorcą jest spółka bezpośrednio zależna od fundacji rodzinnej – uważa Natalia Kamińska-Kubiak.

Jako przykład podaje sytuację, w której fundacja rodzinna udziela spółce zależnej nowej pożyczki, spółka zależna spłaca wcześniejszą pożyczkę fundatorowi, a ten wnosi gotówkę do fundacji. Zdaniem ekspertki, żeby nie musiało dochodzić do takich niepotrzebnych ruchów, warto rozważyć zmianę przepisów.

…i aport nieruchomości

Do niedozwolonej działalności fiskus zalicza również wniesienie kupionej przez fundację rodzinną nieruchomości na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej. Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że zbywanie mienia, które zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia, nie mieści się w dozwolonej dla fundacji działalności gospodarczej.

Rodzajem zbycia jest również aport, stąd niekorzystna wykładnia dyrektora KIS.

Wojewódzkie sądy administracyjne są w tej kwestii niejednomyślne (patrz: tabela).

Wątpliwości nie ma natomiast, gdy wkładem niepieniężnym są akcje otrzymane w darowiźnie od fundatora. W takim przypadku dyrektor KIS potwierdza, że podatku nie ma, tak jak nie ma go, gdy fundacja zbywa udziały i akcje otrzymane od fundatora oraz wniesione przez niego prawa wynikające z udziału w spółce komandytowej.

Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Fundacje rodzinne mogą się stać wehikułem optymalizacyjnym” (DGP nr 95/2024).

Wypłata pieniędzy

Interpretacje indywidualne uczą też, aby przed utworzeniem fundacji rodzinnej dobrze przemyśleć tę decyzję. Nie opłaca się bowiem zakładać fundacji rodzinnej, jeżeli ma ona służyć jedynie do redystrybuowania na rzecz spadkobierców pieniędzy wniesionych przez fundatora. Jeżeli fundator wpłaci pieniądze i będzie chciał je wypłacać najbliższym poprzez fundację, to trzeba będzie zapłacić 15-proc. CIT (co potwierdza też WSA). Gdyby natomiast przekazał pieniądze w darowiźnie, podatku by nie było.

Fiskus idzie o krok dalej i uważa, że 15-proc. CIT należy się również od środków wypłaconych w razie likwidacji fundacji. Twierdzi, że nie ma tu zastosowania wyłączenie z art. 24q ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora. Jednak zdaniem fiskusa wniesione do fundacji pieniądze (bez względu na to, czy zostały przeznaczone na fundusz założycielski, czy przekazane w trakcie funkcjonowania fundacji) nie mogą stanowić wartości podatkowej mienia, o którą pomniejsza się wartość przychodu.

Z taką wykładnią nie zgodził się WSA w Łodzi. Stwierdził, że celem ustawodawcy było, aby przy likwidacji fundacji wyłączyć z opodatkowania to, co zostało do niej wniesione, więc również środki pieniężne, a nie tylko majątek trwały. ©℗

Fundacja rodzinna w wyjaśnieniach dyrektora KIS. Co wynika z interpretacji?

Zagadnienie Interpretacje indywidualne Co wynika z interpretacji
Dozwolona działalność gospodarcza, zwolniona z CIT
Nabycie obligacji oraz osiąganie z nich przychodów (odsetek od obligacji) oraz spłata kapitału przez emitenta z 9 maja 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.78.2024.1.BD i 0111-KDIB1-2.4010.79.2024.1.BD), z 8 maja 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.74.2024.1.EJ) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacji rodzinnej (dalej: ustawa).
Zbycie udziałów i akcji otrzymanych w darowiźnie od fundatora, a także zbycie wniesionych przez fundatora praw wynikających z udziału w spółce komandytowej z 10 maja 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.140.2024.2.EJ), z 9 maja 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.172.2024.2.EJ), z 12 kwietnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.86.2024.2.KW), z 5 marca 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.2.2024.2.BS), z 24 kwietnia 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.69.2024.2.AW), z 3 kwietnia 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.76.2024.2.MK), z 26 lutego 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.714.2023.1.AW), z 15 lutego 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.750.2023.1.RH), z 29 stycznia 2024 r. (0111-KDIB1-3.4010.631.2023.3.AN), z 1 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.451.2023.2.DP) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Wniesienie przez fundację udziałów do spółki kapitałowej w zamian za udziały lub akcje tej spółki z 23 kwietnia 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.85.2024.2.KW) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 3 ustawy.
Otrzymywanie przez fundację rodzinną dochodów z tytułu uczestnictwa w luksemburskich alternatywnych funduszach inwestycyjnych (będących odpowiednikiem funduszy określonych w polskich przepisach prawnych) z 12 kwietnia 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.38.2024.1.KW) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Przystąpienie do spółki kapitałowej lub komandytowej i w związku z tym otrzymanie dywidend lub wypłacanego zysku z 8 kwietnia 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.99.2024.2.MK), z 27 marca 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.71.2024.2.END), z 22 marca 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.105.2024.1.KW). Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. W związku z tym spółki wypłacające dywidendę lub spółka komandytowa wypłacająca zysk nie pełnią funkcji płatnika.
Otrzymanie majątku likwidacyjnego spółki zagranicznej (będącej odpowiednikiem polskiej spółki kapitałowej) z 27 marca 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.71.2024.2.END), z 21 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.618.2023.1.MK) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Kupno i sprzedaż pochodnych instrumentów finansowych (w tym sprzedaż i zakup opcji na akcje) z 29 stycznia 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.690.2023.3.BS) Jest to dozwolona działalność, wskazana w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Inne czynności nieopodatkowane lub zwolnione z CIT
Wniesienie mienia przez fundatora na powiększenie funduszu założycielskiego po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej z 8 maja 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.146.2024.1.BD i 0111-KDIB1-2.4010. 134.2024.1.AW), z 6 maja 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.152.2024.2.KW) Ma tu zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.
Otrzymywanie odsetek od lokat bankowych z 13 lutego 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK) Gromadzenie przez fundację rodzinną pieniędzy na lokatach terminowych nie jest działalnością gospodarczą, a przychody z odsetek z tych lokat są zwolnione z CIT.
Niedozwolona działalność, opodatkowana 25 proc. CIT
Wniesienie kupionej przez fundację rodzinną nieruchomości na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej z 8 stycznia 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.550.2023.2.PP), z 22 grudnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.495.2023.2.ANK)UWAGA! W sprawie zapadły już wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (nieprawomocne):■ potwierdzające stanowisko fiskusa – wyrok WSA w Warszawie z 8 maja 2024 r. (III SA/Wa 597/24),■ przeciwne do stanowiska fiskusa – wyrok WSA w Poznaniu z 14 maja 2024 r. (I SA/Po 152/24). Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki może być uznane za przystąpienie do niej, ale trzeba mieć na względzie ograniczenie w zakresie zbywania mienia, jeżeli zostałoby ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy). W tej kwestii toczą się spory z fiskusem, a orzecznictwo sądów jest rozbieżne.
Przystąpienie fundacji rodzinnej do spółki cywilnej z 26 stycznia 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.634.2023.3.AW), z 31 października 2023 r. (0111-KDIB2-1.4010.363.2023.1.DD), z 20 października 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.186.2023.2.EJ) Wykracza to poza zakres dozwolonej działalności, o której mowa w art. 5 ustawy.
Przystąpienie do zagranicznych spółek (np. luksemburskich i cypryjskich), które nie mają osobowości prawnej i nie są podatnikami CIT w kraju swojej siedziby z 5 stycznia 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.551.2023.2.PP), z 27 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.642.2023.1.DP), z 7 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.506.2023.2.AW), 1 grudnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.290.2023.1.DP), z 24 listopada 2023 r. (0111-KDWB.4010.16.2023.1.KKM i 0114-KDIP2-1.4010.304.2023.1.KS), z 18 października 2023 r. (0114-KDIP2-1.4010.402.2023.1.KW)UWAGA! W sprawie zapadły już wyroki (nieprawomocne):■ potwierdzające stanowisko fiskusa – wyrok WSA w Warszawie z 13 marca 2024 r. (III SA/Wa 2753/23),■ przeciwne do stanowiska fiskusa – WSA w Warszawie z 23 kwietnia 2024 r. (III SA/Wa 259/24) i WSA w Łodzi 9 kwietnia 2024 r.(I SA/Łd 114/24). Artykuł 5 ust. 1 pkt 3 ustawy pozwala na przystępowanie fundacji rodzinnej do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także na uczestnictwo w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.Przepis ten nie ma zastosowania w odniesieniu do zagranicznych spółek, które nie mają osobowości prawnej i nie płacą za granicą CIT. W tej kwestii również toczą się spory z fiskusem, a orzecznictwo sądów jest rozbieżne.
Wniesienie przez fundatora wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce, a następnie otrzymywanie przez fundację odsetek z tego tytułu z 10 maja 2024 r. (0111-KDIB2-1.4010.96.2024.2.KK), z 29 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.317.2023.2.DP)UWAGA! W sprawie zostały też wydane odmienne interpretacje – z 26 kwietnia 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.75.2024.1.MF i 0114-KDIP2-1.4010.65.2024.2.KW). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, w ramach dozwolonej działalności fundacja sama może udzielić pożyczki spółce.Do otrzymanych odsetek od wierzytelności przeniesionej przez fundatora na fundację nie ma zastosowania zwolnienie z CIT. Przychody z tego tytułu są więc opodatkowane stawką 25 proc. CIT.Natomiast zgodnie z interpretacjami z 26 kwietnia 2024 r. wniesienie wierzytelności jest neutralne podatkowo. Nie są też opodatkowane odsetki płacone przez dłużnika.
Najem apartamentów na krótkie i dłuższe okresy oraz usługi hotelarskie z 19 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-3.4010.662.2023.2.AN), z 8 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.464.2023.1.EJ) Wykracza to poza zakres dozwolonej działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dochody ze sprzedaży walut wirtualnych oraz z dodatnich różnic kursowych powstałych w wyniku obrotu walutami obcymi z 31 października 2023 r. (0114-KDIP2-1.4010.426.2023.2.KS) z 29 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.317.2023.2.DP), z 4 sierpnia 2023 r. (0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS) Wykracza to poza zakres dozwolonej działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Inne ważne zagadnienia
Prawo do odliczenia zapłaconego przez fundację rodzinną podatku od przychodów z budynków z 28 marca 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.3.2024.1.MK) Fundacja nie może odliczać zapłaconego podatku od przychodów z budynków od 15-proc. CIT, bo ten drugi jest liczony według odmiennych zasad niż podatek na ogólnych zasadach, tj. według stawek 19 proc. i 9 proc. Podatek od przychodów z budynków można natomiast potrącić od sankcyjnego 25-proc. CIT.
Wypłata świadczeń na rzecz małżonków, którzy wspólnie założą fundację rodzinną z 30 kwietnia 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK i 0112-KDIL2-1.4011.114.2024.2.JK) Taka wypłata będzie częściowo opodatkowana PIT, bo świadczenie będzie zwolnione tylko proporcjonalnie do wniesionego przez męża i żonę mienia. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 49 ustawy o PIT zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157, stosuje się tylko do części przychodów – odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej.
Wypłata spółce powiązanej wynagrodzenia za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomościami z 13 lutego 2024 r. (0111-KDIB1-2.4010.693.2023.2.MK) Jest to ukryty zysk, opodatkowany 15-proc. CIT, bo zgodnie z art. 24q ust. 1a pkt 3 lit. a ustawy o CIT ukrytym zyskiem są świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu m.in. usług zarządzania i kontroli.
Wypłata beneficjentom wkładu pieniężnego wniesionego do fundacji rodzinnej z 6 grudnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.528.2023.1.AW), z 24 sierpnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.173.2023.1. DP), z 19 lipca 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.172.2023.2.DP).UWAGA! W sprawie zapadły już wyroki (nieprawomocne) WSA w Łodzi z 28 listopada 2023 r. (I SA/Łd 737/23 i I SA/Łd 768/23). Wynika z nich, że dopóki fundacja rodzinna istnieje, dopóty pieniądze wypłacane z wniesionego do niej wkładu są opodatkowane 15-proc. CIT. Będą natomiast zwolnione z podatku, gdy fundacja zostanie zlikwidowana. Jest opodatkowana 15-proc. CIT zarówno w trakcie funkcjonowania fundacji, jak i przy jej likwidacji. Zgodnie z art. 24q ustawy o CIT podatek dochodowy powinien być uiszczony od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio świadczenia.W przypadku likwidacji fundacji przychód pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora, zgodnie z art. 24q ust. 3 ustawy o CIT. Fiskus twierdzi jednak, że przychodu tego nie pomniejsza się o wniesione pieniądze. Innego zdania jest WSA w Łodzi.
ikona lupy />
Liczba zarejestrowanych fundacji rodzinnych / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe