Mimo że zwolnienie terminali towarowych z podatku od nieruchomości weszło w życie 1 stycznia 2024 r., to nie można go stosować aż do zakończenia procesu notyfikacji – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

Dotyczy ona nowelizacji z 17 listopada 2021 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 2192). Co do zasady miała ona zawęzić i doprecyzować zakres zwolnienia dla nieruchomości kolejowych. Wprowadzono nią także zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych – jako obiektów infrastruktury usługowej – w części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym.

Wejście w życie przepisów w zakresie zwolnienia terminali towarowych zostało jednak odroczone do końca 2023 r. w związku z przygotowywaniem i rozpoczęciem procesu notyfikacyjnego.

Do tego czasu, jak i do chwili obecnej, Komisja Europejska nie zatwierdziła środka pomocy (programu pomocy SA.104785) jako zgodnego z prawem pomocy publicznej.

Pojawił się problem, bo odroczenie stosowania notyfikowanych przepisów nie zostało przedłużone na kolejny okres, w związku z czym przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2024 r.

W rezultacie, w związku z niezakończeniem postępowania notyfikacyjnego, doszło do sytuacji, w której wszedł w życie przepis naruszający regulacje unijne dotyczące zgłaszania środków pomocy, określone m.in. w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dlatego – jak wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej – obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych nie można stosować do czasu zakończenia postępowania notyfikacyjnego.

Skorzystanie z tej preferencji (tj. udzielenie pomocy publicznej) mogłoby skutkować dla przedsiębiorcy (podatnika) koniecznością zwrotu korzyści z tego tytułu wraz z odsetkami za cały okres, w którym środek ten był pomocą nielegalną, i to nawet gdyby postępowanie notyfikacyjne zakończyło się pozytywną decyzją.©℗