Podział spółki przez wydzielenie nie jest niedozwoloną optymalizacją, jeżeli ma swój cel gospodarczy – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej.

Została ona wydana 26 marca br., ale w ministerialnej bazie opublikowano ją dopiero pod koniec kwietnia.

Dotyczy ona podziału polskiej spółki z o.o. należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka jest podmiotem zależnym od wspólnika – holenderskiego rezydenta podatkowego, który posiada 100 proc. jej udziałów. Obecnie w ramach spółki z o.o. funkcjonują dwie wyodrębnione jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą w dwóch różnych obszarach biznesowych. Stanowią one zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP1 i ZCP2).

Spółka poinformowała, że jest planowany jej podział na podstawie art. 529 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, czyli przeniesienie części jej majątku (ZCP1) na nowo zawiązaną spółkę z o.o. (podział przez wydzielenie). Jedynym wspólnikiem nowej spółki będzie wspólnik spółki dzielonej.

Celem takiej restrukturyzacji ma być – jak uzasadniła spółka – usprawnienie działania w obu obszarach biznesowych i ułatwienie zarządzania nimi, a także ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu. Ponadto ograniczone mają zostać ryzyka prawne i obowiązki administracyjne.

Powstałaby jednak korzyść podatkowa, bo byłby nią brak:

  • podatku od czynności cywilno prawnych, ponieważ podział spółki nie jest uznawany za zmianę umowy spółki (która podlega opodatkowaniu PCC);
  • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przeniesionej ZCP1 do nowej spółki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o CIT w związku z zastosowaniem art. 7b ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT (holenderski wspólnik, w związku z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zapłaci podatek od przychodu w państwie swojej rezydencji);
  • brak CIT po stronie spółki dzielonej oraz po stronie spółki przejmującej, ponieważ zarówno przenoszona jednostka organizacyjna (obejmująca zespół składników majątkowych), jak i zespół składników majątkowych pozostający w spółce dzielonej, będą stanowić zorganizowane części (ZCP1 i ZCP2);
  • brak przychodu podatkowego po stronie wspólnika, skoro majątek przejęty przez spółkę przejmującą będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mimo że restrukturyzacja będzie się wiązać z korzyściami podatkowymi, to szef KAS nie dopatrzył się innych przesłanek, które umożliwiłyby zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Potwierdził, że nie można tu mówić o sztuczności działania, skoro ma ono uzasadnienie ekonomiczne. Przyznał, że planowane czynności są racjonalne, patrząc na zakładany cel gospodarczy i to, że prowadzą do jego realizacji. Jednocześnie, jak podkreślił, nie można uznać, że przyjęty sposób działania nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej.

Szef KAS uznał też, że wskazane korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej. ©℗