Do 30 września będzie można składać wnioski o świadczenie na pokrycie rachunków za prąd. Wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponowało, aby można to było robić do końca października.

Taka zmiana znalazła się w nowej wersji projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Chodzi o jednorazowe świadczenie, które ma być w II półroczu tego roku odpowiednikiem przyznawanego obecnie dodatku osłonowego. Pierwotnie przepisy projektu wskazywały, że czas na składanie wniosków o przyznanie bonu minie 30 października, ale ich nowe brzmienie zakłada skrócenie tego terminu o miesiąc. Co więcej – projekt wysłany do konsultacji nie zawierał początkowej daty, od której gminy będą mogły przyjmować wnioski o wypłatę bonu, ale jego nowa odsłona przewiduje, że będzie to możliwe od 15 lipca.

Dodatkowo z projektu zostały wykreślone przepisy pozwalające na składanie wniosku drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia. Jak pisaliśmy w DGP („Zagrożona płynność świadczeń” nr 82/24), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) miało uwagi do tego rozwiązania i uzasadniało je tym, że w ciągu dwóch tygodni – a taki termin zawierały przepisy – nie można dostosować systemu teleinformatycznego do potrzeb realizacji nowego świadczenia. W wyniku innych zgłaszanych do projektu zastrzeżeń został on uzupełniony również o przepisy nowelizujące ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.), które spowodują, że bon energetyczny nie będzie opodatkowany.

Kolejna zmiana, która została wprowadzona do projektu, dotyczy wypłacania tego świadczenia w podwyższonej wysokości. Prawo do niego będą miały rodziny, które mają główne źródło ogrzewania zasilane prądem, jeśli jest ono wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Ten wymóg został doprecyzowany w taki sposób, że źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do tej bazy do 1 kwietnia br. i można to zrobić po tym dniu tylko, gdy jest to nowe urządzenie.

Ponadto resort środowiska dodał do projektu przepisy regulujące kwestię udzielania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta upoważnienia dla innych osób, np. kierownika ośrodka pomocy społecznej, do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania bonu energetycznego.

Początkowo bowiem w projekcie znajdowało się odesłanie do odpowiednich przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54), który wprawdzie odnosi się do udzielania urzędnikom upoważnień, ale do wystawiania zaświadczeń o wysokości dochodu na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Ponadto MKiŚ postanowiło wprowadzić zmiany w proponowanej w projekcie procedurze występowania przez gminy o dotację celową na wypłatę bonów energetycznych. Zgodnie z pierwszą wersją projektu samorządy miały mieć czas na złożenie wniosku w tej sprawie do wojewody do 15 sierpnia br. Natomiast po modyfikacji jeszcze do 15 września będą mogły zrobić jego korektę, np. gdyby się okazało, że będą miały większą liczbę świadczeń do przyznania, niż szacowały. ©℗