Opłaty za odbiór śmieci to ważny punkt budżetu domowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieją możliwości zwolnienia z nich lub uzyskania zniżek. Określone grupy osób mogą zapłacić nawet 50 proc. mniej. Zobacz, jakie kryteria trzeba spełnić, by zmniejszyć wydatki za wywóz śmieci.

Opłaty za wywóz śmieci wywołują duże emocje z racji tego, że ich stawki rosną praktycznie z roku na rok. Obecnie opłata za śmieci stanowi dość znaczącą część miesięcznych wydatków dla gospodarstw domowych. Na szczęście, istnieją sposoby, aby te wydatki obniżyć. Pewne grupy osób mogą być bowiem zwolnione z opłat za śmieci i skorzystać z rabatów.

Opłaty za śmieci. Kto musi je płacić?

Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach istnieje katalog osób, które mają obowiązek uiszczania opłat za śmieci.

Opłaty za wywóz nieczystości ponoszą:

 • właściciele i współwłaściciele nieruchomości (mieszkania, domu),
 • użytkownicy wieczyści nieruchomości,
 • osoby lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w użytkowaniu bądź w zarządzie,
 • podmioty władające nieruchomością.

Zobacz też: Dodatkowe opłaty w sanatorium. Za co uzdrowiska żądają dopłaty?

Opłaty za śmieci. Kto jest zwolniony? [LISTA]

Jeśli chcemy mieć pewność, czy nasza gmina stosuje zwolnienia z opłat za śmieci, to powinniśmy skontaktować się z urzędem gminy lub sprawdzić na stronie internetowej gminy aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące opłat za wywóz odpadów.

Kryteria dochodowe a zwolnienia z opłat

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają możliwość (choć nie jest to obowiązkowe) zwolnienia lub częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, których dochód na osobę nie przekracza określonych kwot. Aktualnie te kwoty wynoszą 600 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 776 zł dla osób samotnie gospodarujących. Pamiętaj, że kryteria te mogą ulec zmianie.

Zwolnienia dla rodzin wielodzietnych

Drugą grupą, wobec której gmina może (ale nie musi) ustanowić ulgę są rodziny wielodzietne (zdefiniowane zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny). Rodzinę wielodzietną stanowi rodzic lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Członkami takiej rodziny są także inne osoby, na przykład osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Ulga dla właścicieli kompostowników

Ponadto, istnieje obowiązkowa ulga dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Właściciel musi złożyć stosowne pismo w urzędzie gminy, deklarując posiadanie i używanie kompostownika. Brak spełnienia warunków, takich jak brak kompostownika lub brak kompostowania bioodpadów, może skutkować utratą przyznanych ulg.

Opłaty za wywóz śmieci. Dla kogo zniżki?

Różne miasta stosują różne mechanizmy obniżenia opłat za wywóz śmieci w ramach programów osłonowych. Oto kilka przykładów:

 • W Warszawie wprowadzono program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, które kwalifikują się do Karty Dużej Rodziny. W sytuacji trudnej finansowej miasto może pokryć nawet połowę opłaty za śmieci.
 • W Białymstoku rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 50 proc. zniżki miesięcznych stawek opłat. Ponadto z takiej samej zniżki mogą skorzystać osoby samotne, które są właścicielami mieszkania o powierzchni przekraczającej 40 metrów kwadratowych.
 • W Krakowie ze zwolnienia z opłat za wywóz śmieci mogą skorzystać gospodarstwa domowe posiadające Kartę Dużej Rodziny
 • W Katowicach rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą ubiegać się o 20 proc. zwolnienie z opłat za selektywny wywóz odpadów.
 • W Gdyni istnieją częściowe zwolnienia dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, które zadeklarowały kompostowanie, oraz dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Od 2024 roku zwiększono ulgę dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady do 10 zł.

Opłata za wywóz śmieci. Jak skorzystać ze zniżki?

Oto kroki, jakie należy podjąć, aby skorzystać ze zniżek za wywóz śmieci w 2024 roku.

 • Jeśli chcemy skorzystać ze zwolnienia z opłat za wywóz śmieci, to powinniśmy najpierw uzyskać odpowiedni formularz. Można go pobrać ze strony internetowej swojej gminy lub zgłosić się bezpośrednio do biura obsługi klienta.
 • Po pobraniu formularza należy wypełnić go zgodnie z instrukcją oraz dołączyć niezbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunków zwolnienia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można następnie złożyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Dlaczego opłaty za śmieci ciągle rosną?

Rosnące opłaty za wywóz śmieci w Polsce wynikają głównie z inflacji i wzrostu kosztów utylizacji odpadów. Rynek odpadów komunalnych charakteryzuje się niewielką konkurencją, co utrudnia obniżenie cen. Dodatkowo, zwiększona produkcja odpadów podnosi koszty ich transportu i utylizacji.