Wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę wnoszącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie mogą być kosztem firmy przejmującej. Musi ona jednak uwzględnić w przychodach spłaty wierzytelności – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która wniosła aportem cztery wyodrębnione oddziały (składające się na pion sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych) do innej spółki. Tworzyły one zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka przejęła jednocześnie prawa i obowiązki wynikające z różnych umów zawartych przez spółkę wnoszącą, a dotyczących oddziałów. Kontrahenci firmy wnoszącej aport kontynuują dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz nowej spółki. Część usług i dostaw towarów zrealizowali jednak na rzecz spółki wnoszącej jeszcze przed dniem wniesienia aportu. Problem w tym, że dokumenty (faktury) zostały wystawione i doręczone już po zdarzeniu, a płatności uregulowała spółka przejmująca. Co więcej, po dokonaniu transakcji, kontrahenci będą realizować usługi i dostawy towarów, które zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę wnoszącą aport. Spółka, która go objęła, otrzymała też wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług związane z dotychczasową działalnością handlową oddziałów spółki wnoszącej.
Chciała ona m.in. wiedzieć, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki wynikające z faktur wystawionych na poprzedniczkę, ale które sama opłaciła po wniesieniu aportu, oraz z faktur wystawionych przed transakcją, a które zostaną zrealizowane już po tym fakcie. Druga sporna kwestia dotyczyła tego, czy spółka musi zaliczyć do swoich przychodów spłaty wierzytelności powstałe przed aportem.