Podatek od sprzedaży Kompanii Węglowej Polskiej Grupie Górniczej trafi w całości do Katowic. Władze innych gmin uważają, że takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, bo to one na co dzień ponoszą konsekwencje działania kopalń na ich terenie. PGG odpowiada, że nie ma na to wpływu.
Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjęło stanowisko, w którym zwraca uwagę, że z ich punktu widzenia bardziej racjonalna byłaby sprzedaż poszczególnych kopalń i zakładów tworzących Kompanię Węglową. W takim przypadku – twierdzi związek – byłyby to zorganizowane części przedsiębiorstwa, a to oznacza inny sposób rozdysponowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba go zapłacić w obu wariantach, a więc niezależnie od tego, czy sprzedana zostanie KW jako całość, czy podzielona na części. Tyle że zmiana pierwotnej koncepcji na koncepcję sprzedaży całego przedsiębiorstwa oznacza, że podatek od całej transakcji trafi do jednej gminy, czyli Katowic, na terenie której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, mimo że w mieście nie ma żadnego oddziału (kopalni/zakładów) KW.
– Zmiana koncepcji ma pozornie czysto formalny charakter, jednak efekty tej zmiany dotkliwie odczuje w swoich budżetach przytłaczająca większość gmin górniczych – czytamy w stanowisku ZO Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Nie trafi do nich bowiem część podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zdaniem związku korzystniejszym rozwiązaniem jest więc sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa i podział PCC między gminy górnicze, na terenie których znajdują się kopalnie i zakłady KW. Związek wskazuje, że wpływy podatkowe z tej transakcji poprawiłyby funkcjonowanie wielu lokalnych społeczności i pozwoliłyby zrównoważyć przynajmniej w części ciężary wynikające z eksploatacji górniczej tym społecznościom lokalnym, które na co dzień doświadczają dobrych, ale i złych stron sąsiedztwa z zakładem górniczym.
– Zarówno Kompania Węglowa, jak i Polska Grupa Górnicza nie miały wpływu na obowiązujące przepisy podatkowe i sposób dystrybucji środków budżetowych związanych z transakcją sprzedaży kopalń – odpowiedział wczoraj zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Władze spółki zwracają także uwagę, że kopalnie i zakłady PGG co roku płacą samorządom górniczym w formie podatków 219 mln zł (podatek od nieruchomości, PIT od pracowników i opłaty związane z funkcjonowaniem kopalni). Pieniądze te stanowią pokaźną część budżetów jednostek. – Dzięki dalszemu funkcjonowaniu spółki samorządy lokalne będą nadal otrzymywać wpływy z podatków górniczych – podkreśla PGG.
Z kolei eksperci zwracają uwagę, że nie jest pewne, czy powrót do pierwotnej koncepcji sprzedaży poszczególnych zakładów tworzących Kompanię Węglową spowodowałby efekty, o których pisze związek. Wprawdzie, jak wyjaśnia Wojciech Kotala, doradca podatkowy z kancelarii Cabaj Kotala, zgodnie z art. 16 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części są przekazywane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część. – W konsekwencji, gdyby przedmiotem transakcji, w ramach której Polska Grupa Górnicza otrzyma majątek Kompanii Węglowej, były poszczególne kopalnie – tj. zorganizowane części przedsiębiorstwa (a nie przedsiębiorstwo Kompanii Węglowej jako całość), wpływy z PCC otrzymałyby poszczególne gminy, na terenie których znajdują się kopalnie, a nie Katowice jako miasto siedziby przedsiębiorstwa – stwierdza Wojciech Kotala. Ekspert podkreśla jednak, że możliwa jest też taka interpretacja przepisów, zgodnie z którą PCC od sprzedaży poszczególnych części majątku KW trafiłby i tak w całości do Katowic. – Przecież i tak przedmiotem transakcji byłaby całość majątku Kompanii Węglowej, a więc można by twierdzić, że i tak mamy do czynienia ze sprzedażą przedsiębiorstwa – kwituje doradca.
104 mln zł tyle rocznie pieniędzy wpływa do gmin od pracowników Polskiej Grupy Górniczej
64,3 mln zł tyle rocznie płacą gminom zakłady i oddziały PGG z tytułu podatku od nieruchomości