Gromadzenie przez fundację rodzinną pieniędzy na lokatach terminowych nie jest działalnością gospodarczą, a przychody z odsetek z tych lokat są zwolnione z CIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Gromadzenie przez fundację rodzinną pieniędzy na lokatach terminowych nie jest działalnością gospodarczą, a przychody z odsetek z tych lokat są zwolnione z CIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że fundacja rodzinna jest co do zasady zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT. Płaci 15-proc. podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty na rzecz fundatora lub beneficjenta albo przekazania im mienia wskutek jej likwidacji.

Z CIT zwolniona jest też tzw. dozwolona działalność gospodarcza, którą fundacja może wykonywać na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.). Chodzi m.in. o najem nieruchomości, udzielanie pożyczek, a także nabywanie i zbywanie papierów wartościowych.

Jeżeli natomiast działalność fundacji rodzinnej wykroczy poza dozwolony ustawowy zakres, to od uzyskanych dochodów w tym zakresie fundacja musi płacić CIT według stawki 25 proc.

Z bankowych lokat

Spółka, która złożyła wniosek o interpretację, chciała się upewnić, że nie zapłaci podatku dochodowego, gdy otrzyma odsetki od ulokowanych na lokacie bankowej środków pochodzących z:

  • funduszu założycielskiego wniesionego do fundacji rodzinnej przez fundatorów,
  • otrzymywanych darowizn,
  • otrzymywanych spadków,
  • działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie określonym w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Uważała, że zakładanie lokat jest działalnością gospodarczą wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jako „udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie”.

To nie biznes

Dyrektor KIS potwierdził, że odsetki z lokat będą zwolnione z podatku. Wyjaśnił jednak, że przychody z tego tytułu nie będą uzyskiwane w ramach dozwolonej w ustawie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły – przypomniał. Natomiast zakładania lokat w ogóle nie można uznać za działalność gospodarczą – wyjaśnił.

Kiedy podatek

Przypomnijmy, że podatek pojawi się w momencie, gdy zgromadzone w ten sposób pieniądze będą wypłacane fundatorowi lub beneficjentom. Wówczas fundacja zapłaci 15-proc. CIT , a także – jak płatnik – potrąci czasami od wypłat podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT nie będzie, jeżeli beneficjentami będą osoby z zerowej grupy podatkowej, czyli: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

PIT w wysokości 10 proc. będzie wchodził w grę w przypadku wypłat na rzecz dalszej rodziny:

  • zięcia, synowej, ojczyma, macochy i teściów (tj. osób z I grupy podatkowej poza osobami wymienionymi w grupie zerowej),
  • zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (tj. osoby z II grupy podatkowej).

Natomiast wypłaty na rzecz pozostałych osób (tj. spoza rodziny) są z 15-proc. PIT.©℗