Ulga na złe długi dotyczy podatku PIT, CIT i VAT. Pozwala na uniknięcie płacenia podatku za nieopłacone faktury. Czym jest ulga na złe długi? Jak rozliczyć ją w VAT? Jak skorzystać z niej w PIT i CIT? Przeczytaj poniżej.

Ulga na złe długi – czym jest?

Przychody firmy obejmują zarówno środki pochodzące z zapłaconych faktur, jak również kwoty należne, czyli faktury, które nie zostały opłacone. Ulga na złe długi jest sposobem odzyskania podatku od faktur przychodowych, które nie zostały opłacone.

Mogą z niej skorzystać podatnicy:

  • podatku VAT,
  • podatku dochodowego PIT lub CIT.

Ulga na złe długi umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania i należny podatek o wysokość wierzytelności, które są nieściągalne. Ma ona uchronić wierzyciela przed płaceniem podatku od niezapłaconych należności.

Ulga na złe długi – które wierzytelności są „nieściągalne”?

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi odnosi się jedynie do wierzytelności, które są nieściągalne. Co to oznacza? Dana wierzytelność nie może być opłacona lub sprzedana w ciągu 90 dni od terminu jej płatności, który wynika z umowy lub faktury.

Ulga na złe długi – jak rozliczyć ją w VAT?

W ramach podatku VAT rozliczenia ulgi na złe długi można dokonać poprzez korektę podatku należnego w Jednolitym Pliku Kontrolnym za okres, w którym dług stał się nieściągalny.

Wymaga to spełnienia następujących warunków:

  • posiadanie statusu czynnego podatnika VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonywana jest korekta,
  • od daty wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jeśli dłużnik jest podatnikiem zwolnionym z VAT lub konsumentem, musi zostać spełniony przynajmniej jeden z dodatkowych warunków:

  • wierzytelność musi zostać potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • wierzytelność musi zostać wpisana do rejestru długów, który jest prowadzony na poziomie krajowym,
  • dłużnik musi ogłosić upadłość konsumencką.

Ulga na złe długi – jak skorzystać z niej w PIT i CIT?

W ramach podatków PIT i CIT, podstawę opodatkowania można zmniejszyć o kwotę wynikającą z nieopłaconych przez 90 dni od upływu terminu płatności faktur i umów. Dokonuje się tego poprzez uzupełnienie druku PIT/WZ, w rocznym zeznaniu podatkowym.

By ulga na złe długi mogła zostać uwzględniona w rozliczeniu, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
  • nie minęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiłeś fakturę lub zawarłeś umowę,
  • faktura lub umowa została zawarta przez podatników, których przychody są opodatkowane w Polsce.