Komisja Europejska rozpoczęła w ubiegłym tygodniu postępowanie naruszeniowe przeciw Polsce i ośmiu innym państwom członkowskim za niewdrożenie w terminie unijnej dyrektywy 2022/2523. Pięć krajów odroczyło na sześć lat stosowanie najważniejszych przepisów dyrektywy, ale na tym sprawa się nie kończy.

Potwierdza to odpowiedź biura prasowego KE na pytanie DGP.

Polska nie wystąpiła o odroczenie (należało to zrobić do 31 grudnia 2023 r.) i dlatego musi jak najszybciej przyjąć wszystkie przepisy dyrektywy.

Przypomnijmy, że dyrektywa 2022/2523 dotyczy międzynarodowych grup kapitałowych, których roczny skonsolidowany przychód w dwóch z czterech ostatnich lat wyniósł co najmniej 750 mln euro. Mają one płacić podatek dochodowy według efektywnej stawki nie niższej niż 15 proc. Jeśli łączne dochody spółek z grupy w danej jurysdykcji będą opodatkowane niższą niż 15 proc. efektywną stawką CIT (np. z uwagi na ulgi), to będzie można pobrać podatek wyrównawczy. Zasadniczo unijny podatek minimalny będzie płacony w kraju, w którym siedzibę ma spółka matka, natomiast poszczególne kraje mogłyby nakładać własną daninę wyrównawczą odliczaną od podatku zapłaconego w państwie siedziby spółki dominującej.

Nie tylko Polska

Wczoraj informowaliśmy, że Polska nie opublikowała dotąd nawet projektu ustawy, która wdrażałaby postanowienia dyrektywy 2022/2523 („Minimalny podatek unijny musi zostać wdrożony. Krajowy do zmiany lub nawet uchylenia”, DGP nr 20/2024). Według zapowiedzi resortu finansów projekt ma zostać opublikowany w pierwszym kwartale br., a nowe przepisy miałyby obowiązywać od początku 2025 r.

Spóźnione są również: Portugalia, Malta, Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja, Hiszpania i Cypr.

KE wystosowała do wszystkich tych państw wezwania do usunięcia naruszenia prawa, czyli formalnie rozpoczęła postępowanie naruszeniowe, które może skutkować skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli zakończy się wyrokiem TSUE, to na każdy z tych krajów mogą zostać nałożone kary finansowe.

Z formalnym odroczeniem

Pod koniec 2023 r. cztery państwa, wobec których rozpoczęto postępowanie naruszeniowe (Estonia, Malta, Łotwa i Litwa), a także Słowacja poinformowały Brukselę, że formalnie odraczają na sześć lat stosowanie przepisów o unijnym podatku minimalnym i krajowym podatku wyrównawczym. Skorzystały one z procedury przewidzianej w art. 50 dyrektywy dla krajów „w których ma siedzibę nie więcej niż dwanaście jednostek dominujących najwyższego szczebla grup objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy”.

Nadal jednak, mimo odroczenia, państwom tym grożą kary finansowe. KE potwierdziła w odpowiedzi na pytanie DGP, że kraje te powinny były przyjąć do końca 2023 r. inne przepisy dyrektywy, które zobowiązują:

a) krajowe jednostki dominujące do:

  • wskazania odpowiedniej jednostki raportującej w innym kraju unijnym lub państwie trzecim,
  • identyfikacji krajowych członków grupy, którzy podlegają przepisom dyrektywy, oraz określenia ich funkcji (np. stały zakład, jednostka dominująca niższego szczebla, spółka transparentna podatkowo),
  • przetwarzania i przekazywania dalej informacji od podmiotów lokalnych do wyznaczonej jednostki raportującej,

b) krajowych członków grupy do:

  • udzielenia informacji niezbędnych do obliczenia podatku wyrównawczego w państwie siedziby grupy oraz
  • udzielania informacji niezbędnych do obliczenia efektywnej stawki opodatkowania dla każdej jurysdykcji. ©℗