Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych (UPL-1) udzielone przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie wygasa wskutek likwidacji takiej działalności. Inaczej jest w przypadku mocodawców będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, gdzie wskutek likwidacji wygasa pełnomocnictwo.

Takie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów pojawiły się 11 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na pytanie dziennikarza opublikowanej w bazie EUREKA (ID informacji 575334).

Resort wskazał, że w rozstrzyganiu tej kwestii należy sięgnąć do art. 101 par. 2 kodeksu cywilnego. Zasadą jest bowiem, że w zakresie nieuregulowanym w ordynacji podatkowej stosuje się do pełnomocnictw przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 101 par. 2 k.c. umocowanie wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

– W przypadku mocodawców będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną, utrata podmiotowości prawnej prowadzi do wygaśnięcia umocowania do podpisywania deklaracji – stwierdził resort. Powołał się przy tym na wyjaśnienia zawarte w komentarzach do art. 101 k.c. Przykładowo w jednym z nich wskazano, że „Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną wygasa w chwili jej wykreślenia z rejestru” [red. serii Osajda/red. tomu Borysiak 2023, wyd. 31/P. Sobolewski/D. Wybrańczyk, Legalis.].

Inaczej jest w przypadku osoby fizycznej, która zaprzestała prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Raz złożone pełnomocnictwo UPL-1 uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do podpisywania wszelkich deklaracji, zeznań i informacji przesyłanych w imieniu podatnika (płatnika) do różnych organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Upoważnienie może zostać udzielone na określony czas lub bezterminowo – wyjaśniło MF. ©℗