Klub sportowy, który przekazuje swoje dochody innemu klubowi sportowemu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT, nie traci z tego powodu prawa do zwolnienia przewidzianego w tym przepisie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sąd nawiązał tu do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2000 r. (sygn. akt FPS 9/00). Dotyczyła ona zwolnienia przewidzianego w innym przepisie, ale problem był podobny.

Na naukę…

Uchwała zapadła na tle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochody podatników, których celem statutowym jest np. działalność naukowa – w części przeznaczonej na te cele.

Wątpliwość dotyczyła tego, czy chcąc skorzystać z tej preferencji, podatnik musi bezpośrednio wykonywać działalność naukową, czy też może on przekazać swoje dochody innym podmiotom, których celem statutowym jest wspieranie i wspomaganie takiej działalności.

NSA opowiedział się w uchwale za tą drugą, rozszerzającą wykładnią. Orzekł, że zwolnione z CIT są również dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej, a nie bezpośrednio jej wykonywanie.

…i sport

Identyczny problem powstał na tle art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), „przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia”.

W sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Poznaniu chodziło o klub sportowy, który przekazywał darowizny na rzecz innego klubu sportowego. W interpretacji z 6 lipca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.218.2023.1.EJ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że tak przekazany dochód jest opodatkowany, bo – jak tłumaczył – zwolniony z CIT jest tylko ten dochód, który klub sportowy bezpośrednio przeznaczy na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Preferencja nie obejmuje natomiast dochodu przeznaczonego na wsparcie (darowiznę) innego klubu sportowego.

Przypomniał, że wszelkie zwolnienia podatkowe, jako odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle i nie jest dopuszczalna ich rozszerzająca wykładnia.

Interpretację tę uchylił WSA w Poznaniu. Orzekł – nawiązując do wspomnianej uchwały NSA – że ustawodawca preferuje również takie działania, które mają na celu dofinansowanie, a więc wspieranie celów wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Nie ogranicza zwolnienia do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio.

Zatem art. 17 ust. 1 pkt 5a nie wymaga, aby dochód klubu sportowego został wprost i bezpośrednio wydatkowany na realizację celów wskazanych przez ustawodawcę. Może on zostać wydany na te cele „niejako za pośrednictwem innego stowarzyszonego klubu sportowego” – orzekł poznański sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo