Jeżeli na moment produkcji maszyn wydane zezwolenie strefowe nie obejmowało tego rodzaju działalności, to dochód ze sprzedaży tych maszyn nie jest zwolniony z CIT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o polsko-szwajcarską spółkę, która w 2006 r. i 2012 r. otrzymała dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

W 2022 r. wystąpiła ona z wnioskiem o zmianę zezwolenia wydanego w 2012 r. przez dodanie kodu PKWiU 28.1 – maszyny ogólnego przeznaczenia. Tłumaczyła, że brak ujęcia tego kodu we wniosku, a w konsekwencji w zezwoleniu, wynikał z oczywistej omyłki na etapie sporządzania wniosku. Wyjaśniła, że w ramach tego kodu produkuje swoje podstawowe wyroby, takie jak siłowniki pneumatyczne, układy pompowe, wysypy zaworowe, jak również układy pompa-silnik.

Decyzją z 2023 r. minister rozwoju i technologii uwzględnił wniosek spółki i zmienił zezwolenie. Wcześniej przeanalizował załączone przez spółkę dokumenty (oferty na rokowania wraz z biznesplanem przedsięwzięcia oraz dokumenty rejestrowe REGON i KRS) i stwierdził, że faktycznie działalność spółki obejmuje m.in. produkcję maszyn i urządzeń pneumatycznych, hydrauliki siłowej i mechatroniki.

Minister zauważył, że w zezwoleniu z 2006 r. został wskazany kod PKWiU 28.1 jako przedmiot działalności wykonywanej na terenie strefy. Brak tego kodu w zezwoleniu z 2012 r., które de facto dotyczyło realizacji II etapu rozwoju firmy (rozbudowa możliwości produkcyjnych), można więc uznać za oczywistą omyłkę – potwierdził. Uznał, że dopisanie tego przedmiotu działalności nie spowoduje rozszerzenia gamy oferowanych przez spółkę produktów.

Czy jest zwolnienie...

Zanim spółka otrzymała decyzję o rozszerzeniu zakresu zezwolenia, wyprodukowała maszyny (m.in. siłowniki pneumatyczne, układy pompowe, wysypy zaworowe, jak również układy pompa-silnik), które zamierzała następnie sprzedać.

Uważała, że dochód z tej sprzedaży będzie objęty zwolnieniem z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, mimo że wyroby zostały wyprodukowane jeszcze przed otrzymaniem przez nią decyzji o rozszerzeniu zezwolenia o kod PKWiU 28.1.

Argumenty za…

Spółka tłumaczyła, że – po pierwsze – dochody te pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Po drugie, rodzaj (przedmiot) działalności będącej ich źródłem został wskazany w zezwoleniu. Nie ma znaczenia, że kod 28.1 w zezwoleniu został dodany później, ponieważ jego brak w pierwotnej wersji zezwolenia wynikał z oczywistej pomyłki – twierdziła spółka.

Przekonywała, że oczywista omyłka wymaga jedynie sprostowania, natomiast nie wpływa ani na ważność, ani na okres obowiązywania dokumentu, w którym się pojawiła. Nie powoduje też, że od momentu jej sprostowania dany dokument zawiera inne rozstrzygnięcie.

…i przeciw

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 7 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010. 248.2023.1.JG) stwierdził, że dochód ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przed otrzymaniem decyzji o rozszerzeniu zezwolenia strefowego (o kod PKWiU 28.1, który wcześniej nie był w tym zezwoleniu wskazany) nie jest zwolniony z CIT.

Kluczowe – według fiskusa – było to, że spółka wyprodukowała te maszyny jeszcze przed otrzymaniem decyzji, na mocy której rozszerzono zakres zwolnienia. Ne można uznać, że będzie to dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie posiadanego zezwolenia – stwierdził dyrektor KIS.

Tak samo orzekł WSA w Gdańsku. Uzasadniając wyrok, sędzia Krzysztof Przasnyski wyjaśnił, że wolny od CIT jest wyłącznie dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym w zezwoleniu. Jeżeli zatem dany rodzaj (przedmiot) działalności nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

Sędzia Przasnyski zwrócił ponadto uwagę na to, że zmiana zezwolenia odbyła się w trybie zmiany decyzji. Nie ma zatem mowy o oczywistej omyłce.

– Za taką uważa się bowiem różnego rodzaju drobne błędy pisarskie, przeoczenia czy też dobór słów – argumentował sędzia.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Benefit

orzecznictwo