Ministerstwo Finansów chce przekazać czterem naczelnikom urzędów celno-skarbowych niektóre kompetencje szefa KAS w sprawie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Ten projekt nie powinien być dalej procedowany – uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jej zdaniem resort powinien próbować usprawnić działalność KAS w inny sposób, bez delegowania uprawnień w zakresie klauzuli do innych organów.

Doradcy obawiają się, że wskutek wejścia w życie planowanego rozporządzenia sprawy klauzulowe nie będą jednolicie rozpatrywane przez cztery upoważnione urzędy celno-skarbowe.

Projekt zakłada przejęcie części zadań szefa KAS przez naczelników urzędów celno-skarbowych w: Krakowie, Warszawie, Przemyślu i Białymstoku. Mogliby oni m.in. przejmować postępowania klauzulowe do dalszego prowadzenia w pierwszej instancji. Szef KAS pozostałby organem odwoławczym.

Zmiana ta nie oznaczałaby jednak – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu – że naczelnik UCS składałby w tym zakresie wniosek samemu sobie. Naczelnicy działaliby w imieniu szefa KAS, któremu nadal formalnie przysługiwałyby kompetencje określone w art. 119g ordynacji.

Mogliby natomiast zasięgać opinii Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, a kończąc postępowanie – wydawać decyzję o zastosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Na tej podstawie nakładaliby dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 58a par. 1 ordynacji podatkowej.

Jeśli w sprawie nie byłoby konieczności zastosowania klauzuli, to naczelnicy UCS umarzaliby postępowanie lub przekazywaliby sprawę właściwemu organowi podatkowemu na podstawie art. 119k par. 1 ordynacji. Zasadniczo organem tym byłby ten sam naczelnik UCS, chyba że szef KAS zdecydowałby inaczej.

Projekt zakłada również upoważnienie naczelników UCS do wykonywania innych zadań związanych z obsługą postępowania klauzulowego lub wydaną decyzją. Rozporządzenie miałoby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.

Resort finansów w uzasadnieniu projektu przekonuje, że jego wejście w życie „usprawni i podniesie efektywność wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, przy jednoczesnym zachowaniu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej kontroli nad delegowanymi zadaniami”. Innego zdania jest KRDP. Twierdzi, że MF nie uzasadniło odpowiednio konieczności wprowadzenia zmian. Nie podało np. liczby spraw, które szef KAS musi dziś rozpatrywać, ani ile czasu mu to zajmuje. ©℗