W JPK_V7M wykazuje się dostawy towarów i usług, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w tym również opodatkowane w innym państwie, np. Finlandii – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przyznał natomiast, że faktur potwierdzających tę drugą sprzedaż, opodatkowaną za granicą, nie wykazuje się w JPK_FA i JPK_KR.

Spytała o to spółka, która realizuje projekty związane z budową i modernizacją jednostek pływających. Obecnie prowadzi ona taki projekt w stoczni w Finlandii, poprzez zagraniczny zakład podatkowy. Tam też jest zarejestrowana dla celów VAT i rozlicza się z tamtejszym urzędem skarbowym ze sprzedaży towarów i usług na rzecz stoczni.

Spółka wyjaśniła, że wystawia faktury na rzecz stoczni z fińskim numerem identyfikacji podatkowej i wykazuje w fińskiej deklaracji VAT. Stosuje preferencyjną stawkę 0 proc., zgodnie z lokalnymi przepisami. W Finlandii prowadzi też księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe według tamtejszych przepisów.

Dodała, że od nabyć związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług na terytorium Finlandii przysługuje jej w Polsce prawo do odliczenia VAT naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten pozwala odliczyć podatek naliczony, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, pod warunkiem że kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium Polski.

Spółka chciała się upewnić, czy prawidłowo wykazuje w polskim JPK_V7M sprzedaż towarów i usług poza terytorium Polski (na rzecz stoczni), w stosunku do których przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT), mimo że sprzedaż ta podlega opodatkowaniu wyłącznie w Finlandii. Chciała się też upewnić, że nie musi wykazywać faktur sprzedaży w JPK_FA i JPK_KR.

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że skoro spółce przysługuje w Polsce prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną w Finlandii, to powinna ona wykazywać wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy poza terytorium kraju. Wykazuje się to w polu K_11 oraz P_11 ewidencji i deklaracji JPK_V7M – wyjaśnił organ.

Potwierdził też, że skoro księgi rachunkowe są prowadzone w Finlandii, a sprawozdania finansowe są sporządzane według tamtejszych przepisów, to nie ma podstaw do wykazywania fińskich faktur sprzedaży w pliku JPK_FA. Plik ten służy do weryfikacji rozliczeń dokonywanych zgodnie z polskimi przepisami prawa – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że nie ma również podstaw do wykazywania fińskich faktur sprzedaży w polskim pliku JPK_KR, bo nie są one ujmowane w polskich księgach rachunkowych.©℗