Po upływie ponad 1,5 roku od wprowadzenia ulgi na ekspansję Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do niej.

Uwagi można zgłaszać do 10 października br. na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl.

Przypomnijmy, że preferencja ta, wprowadzona od 2022 r., pozwala po raz drugi odjąć od przychodu wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów – nie więcej jednak niż 1 mln zł rocznie. Warunkiem jest jakikolwiek wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych lub uzyskanie przychodu ze zbycia nowych produktów, dotychczas nieoferowanych.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi jest zawarty w art. 18eb ust. 7 ustawy o CIT i art. 26gb ust. 7 ust. 5 ustawy o PIT. Chodzi o koszty:

  • uczestnictwa w targach poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Komu nie przysługuje…

MF podkreśla w projekcie, że prawo do ulgi mają tylko przedsiębiorcy, którzy sami wyprodukowali oferowane przez siebie produkty. Dlatego nie przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy zajmują się odsprzedażą pod własną marką wcześniej zakupionych artykułów handlowych.

Według resortu z preferencji nie mogą też skorzystać podatnicy, którzy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa wytwarzają określone towary, jednak działając na zlecenie innego podmiotu, a produkcja odbywa się według określonego przez zamawiającego wzoru. Powód? Nie ponoszą oni odpowiedzialności wobec osób trzecich i nie ciąży na nich ryzyko ekonomiczne związane z wynikami sprzedaży. Ich działalność ma charakter wyłącznie techniczny i w żaden sposób nie służy zdobywaniu bądź rozszerzaniu rynków zbytu – tłumaczy MF.

Z projektu wynika również, że prawo do ulgi może wykluczyć korzystanie z podwykonawców lub gotowych produktów. Chodzi więc np. o sytuacje, w których produkt został wytworzony wyłącznie z zakupionych podzespołów lub przy dominującym udziale podwykonawców. MF podaje tu przykład producenta sprzętu elektronicznego, którego produkt powstaje jedynie na skutek złączenia dostarczonych pod zespołów.

…a kto może

Z projektu wynika natomiast, że można mówić o produkcie, gdy co prawda jego częścią składową są komponenty kupione od innych producentów, ale działalność wytwórcza nie sprowadza się jedynie do scalenia w jeden produkt pozyskanych z zewnątrz podzespołów.

Resort nie odmawia również prawa do ulgi podatnikom wykorzystującym w produkcji kupione surowce lub komponenty, które następnie są poddawane obróbce prowadzącej do uzyskania finalnej postaci produktu. MF podaje tu przykład producentów ceramiki i biżuterii, którzy korzystają z surowców dostarczanych przez kontrahentów.

Wzrost przychodów

MF potwierdza w projekcie, że aby skorzystać z ulgi, wystarczy, aby wzrost przychodów nastąpił w jednym z dwóch następujących po sobie lat.

Przepisy w tym zakresie nie są precyzyjne i stwarzają możliwość różnych interpretacji. Początkowo fiskus twierdził, że wzrost przychodów musi być w obu latach. Potem złagodził swoje stanowisko, o czym pisaliśmy w artykule „MF potwierdza: zmieniliśmy wykładnię w sprawie ulgi na ekspansję” (DGP nr 7/2023).

W projekcie objaśnień resort pokazuje zastosowanie tej korzystnej interpretacji na następującym przykładzie (str. 11).

Przykład

W 2022 r. spółka wykupiła w środkach masowego przekazu kampanię reklamową. Jej koszty odliczyła od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na ekspansję w rozliczeniu za 2022 r. W 2021 r. spółka uzyskała przychód w wysokości 100. Natomiast w 2022 r. (rok, w którym po raz pierwszy przysługuje ulga na ekspansję) przychód spółki ze sprzedaży produktów wyniósł 90, a w 2023 r. – 150.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w takiej sytuacji został spełniony warunek wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów.

W projekcie objaśnień MF przypomina, że warunek wzrostu przychodów sprawdza się wyłącznie na podstawie przychodu ze sprzedaży produktów, których dotyczą koszty kwalifikowane. Dlatego pomija się przychody ze sprzedaży:

  • rzeczy niepochodzących z własnej produkcji,
  • produktów niemających związku z kosztami wymienionymi w art. 18eb ust. 7 ustawy CIT oraz w art. 26gb ust. 7 ustawy PIT, czyli kosztami kwalifikowanymi.

Koszty kwalifikowane

MF wyjaśniło, że w ramach wspomnianych kosztów uczestnictwa w targach nie można odliczyć: kosztów dojazdu samochodem (służbowym bądź prywatnym) do miejsca targów, wydatków na bilety kolejowe ani opłat za autostrady i należności parkingowych.

Nie można też uwzględnić wypłacanego pracownikowi ryczałtu za dojazdy w związku z odbywaną delegacją służbową, jeśli pracownik korzystał z innych środków transportu niż samolot.

„Kosztem kwalifikowanym są natomiast diety (ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia) wypłacane pracownikom przebywającym w podróży służbowej” – czytamy w projekcie.

Wynika z niego również, że nie zawsze podatnik odliczy w ramach ulgi cały poniesiony wydatek. Może się on bowiem mieścić w katalogu kosztów kwalifikowanych, ale zostać poniesiony w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży zarówno produktów, jak i innych towarów, np. nie wytworzonych, tylko odsprzedawanych. MF podaje tu przykład uruchomienia przez podatnika strony internetowej w celu reklamowania zarówno produktów samodzielnie wytworzonych, jak i innych towarów nieobjętych ulgą. W takiej sytuacji podatnik musi ustalić, w jakiej proporcji poniesione wydatki mają się do kosztów kwalifikowanych dotyczących produktów objętych ulgą na ekspansję. ©℗