Zwycięzcami w kategorii spory podatkowe zostały: EY, KNDP, MDDP oraz Grant Thornton, a w kategorii projekty podatkowe: Crido Taxand, GWW oraz KDCP.
Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii spory podatkowe wybraliśmy firmy, które mogą poszczycić się najlepszymi osiągnięciami w podatkowych sporach sądowych, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami, a także przed organami podatkowymi II instancji. Bezkonkurencyjna okazała się firma EY.
Jeśli chodzi o projekty, to staraliśmy się wybrać firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie rozwiązania skutkujące oszczędnościami podatkowymi. Zwycięzcą okazał się Crido Taxand.
Najlepsi w sporach
Firma doradcza EY została doceniona za doniosłe sukcesy praktycznie na każdym etapie sporów podatkowych. Szczególne znaczenie miało jednak reprezentowanie gminy Wrocław w sporze rozstrzygniętym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie tzw. jednego podatnika VAT. Gmina zleciła zadanie reprezentowania jej w sporze z fiskusem firmie EY. Nad sprawą pracował zespół osób, choć przed samym TSUE (w tym na rozprawie) występowało trzech pełnomocników gminy z EY.
Kapituła wzięła pod uwagę to, że rozstrzygnięcie trybunału może rzutować na przeszłe, a na pewno ma wpływ na przyszłe rozliczenia wszystkich gmin w Polsce (jest ich ok. 2500) oraz kilkadziesiąt tysięcy jednostek budżetowych. Przypomnijmy, że przed wyrokiem – od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r. w Polsce obowiązuje ustawa o VAT, w ramach której spółki wielooddziałowe rozliczają się jako jeden podatnik. Oznacza to, że wszystkie oddziały są traktowane dla potrzeb VAT jako jeden podmiot. Natomiast przepisy te nie znalazły odzwierciedlenia w praktyce opodatkowania VAT miast i gmin.
W wyroku trybunał potwierdził stanowisko podatnika, że jednostki organizacyjne gminy, w szczególności takie jak jednostki budżetowe, nie mogą zostać uznane za podatnika VAT, jeżeli nie spełniają kryterium samodzielności. Rozstrzygnięcie TSUE oznaczało rewolucję dla polskich samorządów. Dotychczas rozliczały się bowiem odrębnie od swoich jednostek budżetowych. Zgodnie z wyrokiem TSUE powinny rozliczać się wspólnie z nimi, składając co miesiąc lub kwartał jedną deklarację VAT. Mało tego, wyrok TSUE był również podstawą dla NSA do rozstrzygnięcia w formie uchwały 7 sędziów problemu, kto jest podatnikiem VAT – gmina czy zakład budżetowy. NSA kierował się wytycznymi wskazanymi przez trybunał i uznał, że zakład budżetowy gminy nie jest podatnikiem VAT, bo podobnie jak jednostka budżetowa nie spełnia kryterium samodzielności działania.
Wyrok TSUE oznacza więc, że gminy powinny składać jedną deklarację z jednostkami budżetowymi, a uchwała NSA – że w tej samej deklaracji trzeba również uwzględnić rozliczenia zakładów budżetowych.
Wyrok TSUE oznacza również obowiązek centralizacji rozliczeń VAT w gminach.
Kapituła redakcyjna wzięła też pod uwagę inne osiągnięcia EY, w tym korzystne rozstrzygnięcie dla podatników w sprawie olejów opałowych, które wydał w zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie to miało ogromne znaczenie dla firm zajmujących się sprzedażą takich olejów. Firmy te, zgodnie z przepisami, mogły stosować niższą stawkę akcyzy pod warunkiem uzyskania od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Problem polegał na tym, że w sytuacji gdy nabywcy podawali w oświadczeniach fałszywe dane, to obowiązek zapłaty akcyzy według dużo wyższej stawki podstawowej, a następnie sankcyjnej spadał na sprzedawców. Trybunał Konstytucyjny uznał, że wykładnia przepisów, która pozwalała karać nieświadomego sprzedawcę za przewinienia nabywcy, jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
Doradcy z EY prowadzili też spór przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie opodatkowania akcyzą olejów smarowych, wykorzystywanych do innych celów niż grzewcze lub napędowe. Wyrok zapadł w związku z pytaniem prejudycjalnym NSA, który miał wątpliwości co do zgodności polskich przepisów akcyzowych dotyczących olejów smarowych z regulacjami wspólnotowymi.
Trybunał w uzasadnieniu wskazał, że produkty nienależące do zakresu stosowania dyrektywy energetycznej i horyzontalnej, takie jak oleje smarowe, mogą być objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak te dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego, tylko o ile nie naruszają podstawowych zasad traktatowych i zasad handlu na wspólnym rynku.
Wyrok ten ma istotny wpływ na wiele polskich postępowań dotyczących olejów smarowych, jak również na praktykę organów celnych dotyczącą akcyzy od smarów. Firma EY reprezentowała również podatników w precedensowych rozstrzygnięciach, które zapadły przed polskimi sądami administracyjnymi oraz przed dyrektorami izb skarbowych.
Najlepsi w projektach
Kapituła redakcyjna doceniła Crido Taxand za unikalną transakcję. Na ocenę kapituły miała wpływ zarówno skala doradztwa podatkowego związanego z tą transakcją, jak i bardzo duża wartość zrealizowanego projektu. Niestety nie możemy go opisać ani podać żadnych szczegółów ze względu na tajemnicę zawodu doradztwa podatkowego.
Crido Taxand zrealizowało również inne istotne projekty. Jeden z nich dotyczył zaprojektowania i wdrożenia struktury związanej z inwestycjami w nieruchomości. Dzięki niej podatnik istotnie zwiększył efektywność prowadzonej działalności. Drugi projekt to pakiet doradztwa dla największych miast w Polsce, dotyczący skutków wyroku TSUE w sprawie gminy Wrocław.
Najlepsze kancelarie