Koniec z korzystną dla podatników linią interpretacyjną w zakresie opodatkowania VAT budowy lub remontu internatów, domów studenckich, więzień i aresztów. Skarbówka zmienia stanowisko.

Zdaniem fiskusa takie obiekty nie służą do stałego zamieszkania, a w związku z tym nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zamiast więc preferencyjnej 8-proc. stawki VAT, należy stosować stawkę podstawową 23 proc.

Internaty, akademiki…

W sierpniu br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną wiążącą informację stawkową (WIS) potwierdzającą negatywne stanowisko organów podatkowych co do możliwości stosowania preferencyjnej 8-proc. stawki VAT w odniesieniu do dostawy i usług dotyczących obiektów budowlanych, takich jak: internaty, domy studenckie, akademiki (WIS z 21 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDSB1-2.440.138.2023.3.SM; por. także: WIS z 22 czerwca 2023 r., 0111-KDSB1-1.440.29.2023.8.WF).

Odpowiada to zmieniającej się od 2021 r. linii interpretacyjnej w tym zakresie. Do końca 2020 r. organy podatkowe prezentowały w tej kwestii co do zasady jednomyślne stanowisko, potwierdzając, że w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu czy modernizacji tego typu obiektów budowlanych zastosowanie ma 8-proc. stawka VAT (np. WIS z 19 listopada 2020 r., 0115-KDST2-2.450.749.2020.3.RS).

Swoje stanowisko dyrektor KIS uzasadnia tym, że tego typu obiekty, mimo zaklasyfikowania ich do działu 11 PKOB, nie służą do stałego zamieszkania i w rezultacie nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu przepisów o VAT, objętych preferencyjną stawką. Co ciekawe, we wcześniejszych rozstrzygnięciach organy podatkowe nie analizowały kryterium stałego zamieszkania jako warunku zastosowania obniżonej stawki VAT, mimo że przepisy nie uległy w tym zakresie zmianie. Organy poprzestawały wtedy wyłącznie na potwierdzeniu klasyfikacji obiektu do działu 11 PKOB.

…lecz nie tylko

Ocena możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT przez pryzmat dodatkowego warunku, jakim jest kryterium stałego zamieszkania, skutkuje zmianą stanowiska organów podatkowych także w odniesieniu do innych budynków zbiorowego zamieszkania, objętych klasą 1130 PKOB, takich jak budynki zakwaterowania osadzonych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. W tym zakresie w ostatnim czasie dyrektor KIS zmienił z urzędu wydane wcześniej WIS-y, stwierdzając, iż do tego typu obiektów zastosowanie ma nie 8-proc., lecz 23-proc. stawka VAT (decyzja z 14 sierpnia 2023 r., zmieniająca WIS z 6 sierpnia 2020 r., 0112-KDSL2-1.450.365.2020.1.MK oraz decyzja z 11 sierpnia 2024 r., 0110-KSI2-2.442.2.2022.7.KTG, zmieniająca WIS z 20 kwietnia 2022 r., 0111-KDSB1-2.440.16.2022.3.LS).

Inaczej NSA

Warto odnotować, iż niekorzystnego stanowiska organu podatkowego nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I FSK 1727/22). Orzeczenie to dotyczyło pokojów na cel mieszkalny dla studentów znajdujących się w budynku zbiorowego zamieszkania, jak np. dom studencki. NSA utrzymał w mocy stanowisko sądu I instancji, który uchylił WIS rozstrzygający o zastosowaniu w tym zakresie 23-proc. stawki VAT. ©℗