Senat przyjął wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia m.in. zasady rozliczania ulgi prorodzinnej. Ulga będzie przysługiwała za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem, przy czym prawo do jej odliczenia zostało rozszerzone również na rodziny zastępcze oraz opiekunów prawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27f ustawy o PIT, ulga na dziecko będzie przysługiwała za miesiące, w których podatnik w stosunku do dziecka wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo rodziny zastępczej. Kwota ulgi za każdy miesiąc będzie wynosiła 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej. Nowe zasady obliczania ulgi będą miały zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2009 r., czyli w 2009 r. ulga wyniesienie 1/6 z 556,02 zł, to jest 92,67 zł.

Zmian w zakresie ulg i zwolnień podatkowych będzie więcej. W nowelizacji zaproponowano zastąpienie obecnej ulgi meldunkowej (konieczność zameldowania w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy) nowym zwolnieniem z podatku dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości. Będzie to możliwe wówczas, gdy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zbywający przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, nie później jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ulga ta obejmie nie tylko zbywających domy lub mieszkania, lecz także właścicieli działek i lokali użytkowych.

Ustawodawca szeroko określił katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe będzie uważane zarówno nabycie nowego domu lub mieszkania, jak i działki czy też wydatki na remont. Ulga będzie dotyczyła inwestycji położonych w całej UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo do Konfederacji Szwajcarskiej. Nowe zwolnienie będzie miało zastosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po 31 grudnia 2008 r. Rozszerzono także zakres ulgi odsetkowej na odsetki od każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) oraz na spłatę kredytu refinansowego.

Zwolnione z opodatkowania będą świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy finansowanej z budżetu państwa lub gminy. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2008 r., będą mogły zatem z niego skorzystać osoby poszkodowane przez sierpniowe wichury.

Senat wprowadził poprawki do ustawy, dlatego trafi ona z powrotem do Sejmu.