Z powodu zmiennej sytuacji na giełdzie część indywidualnych inwestorów postanowiła sprzedać niektóre z nabytych wcześniej akcji. Jeżeli cena sprzedaży jest znacznie wyższa niż ta, po której kupiono akcje, to powstaje dochód podlegający opodatkowaniu. Trzeba bowiem pamiętać, że zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskiwanych na giełdzie obowiązywało do 31 grudnia 2003 r. Jeżeli zatem ktoś kupował akcje na parkiecie poczynając od 2004 roku i obecnie je sprzedał z zyskiem, to musi samodzielnie rozliczyć się z fiskusem z uzyskanych dochodów.

Osoby, które posiadały rachunek w biurze maklerskim i za jego pośrednictwem dokonywały transakcji giełdowych, otrzymają formularz PIT-8C. Jest to informacja o dokonywanych transakcjach, związanych z tym kosztach itp. Informacje PIT-8C biura maklerskie przekazują podatnikowi i naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. PIT-8C trzeba przesłać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zatem formularz dotyczący transakcji dokonanych w tym roku inwestor powinien otrzymać do końca lutego 2008 r. Następnie powinien on wypełnić samodzielnie odrębne zeznanie roczne PIT-38. W formularzu tym trzeba wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną itp. - i obliczyć należny podatek dochodowy. Oznacza to, że w zeznaniu PIT-38 należy uwzględnić również dane zawarte we wspomnianej informacji PIT-8C.

Roczne zeznanie PIT-38 za 2007 rok podatnicy będą musieli złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2008 r. W tym terminie będą musieli również zapłacić 19-procentowy podatek od dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

- Przepisy podatkowe przewidują jednak inne możliwości atrakcyjne zwłaszcza w okresie głębokich spadków czy też dłuższej dekoniunktury. Coraz częściej spotykaną transakcją wśród inwestorów indywidualnych jest tzw. sale buy back, czyli sprzedaż akcji, a następnie ich odkupienie - powiedział Gazecie Prawnej Sylwester Grochowina, partner Spółki Doradztwa Podatkowego KPMG Tax.

Jak podkreślił, jeżeli bowiem dzisiejsza cena giełdowa jest niższa od ceny zakupu, to powstaje strata podatkowa, która może obniżyć podatki z innych, zyskownych inwestycji w papiery wartościowe. Dotyczy to również jednostek uczestnictwa w funduszach. Po odkupieniu po cenie sprzedaży tych samych papierów wartościowych możemy dalej czekać na wzrost wartości aktywów konsumując korzyść podatkową.

- Inną bardziej skomplikowaną instytucją przewidzianą przez przepisy ustawy PIT, doskonale nadającą się do zarządzania podatkami w okresie silnych fluktuacji wartości akcji jest tzw. krótka sprzedaż papierów wartościowych. Również w tym przypadku możliwe jest uzyskanie efektu kompensaty strat podatkowych na jednych inwestycjach z zyskami podatkowymi na innych, co w rachunku końcowym poprawia ich rentowność - stwierdził Sylwester Grochowina.

19 proc. wynosi podatek od dochodów ze sprzedaży akcji

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl