Spółka, która przy zawieraniu umowy kredytowej otrzyma gwarancje od podmiotu powiązanego, nie wykazuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń w poszczególnych latach, proporcjonalnie do okresu trwania zabezpieczenia. Rozpoznaje go od razu w dacie zawarcia umowy gwarancyjnej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę, która zawarła z bankiem umowę o kredyt nieodnawialny oraz umowę o limit wierzytelności. Zobowiązania z tytułu obu umów zostały zabezpieczone poprzez gwarancje udzielone nieodpłatnie przez podmiot powiązany.

Spółka wyjaśniła, że gwarancje te mogą być przedłużane, a określona w nich suma gwarancyjna może być obniżona lub podwyższona w zależności m.in. od warunków rynkowych, sytuacji finansowej spółki czy zmiany warunków kredytowania przez banki.

Spółka poinformowała, że co roku wykazuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnego świadczenia. Jego wysokość ustala na podstawie analizy cen stosowanych przez innych uczestników rynku (analiza porównawcza) zawartej w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Miała wątpliwości, czy nie powinna rozpoznać go raz – w dacie zawarcia umowy gwarancyjnej. Zastrzegła jednak, że w takiej sytuacji byłaby w stanie jedynie prognozować jego wysokość, co mogłoby znacząco odbiegać od wartości rynkowej ustalonej dla poszczególnych lat. Dlatego uważała, że mniej ryzykowne jest rozpoznawanie przychodu w każdym roku podatkowym przez cały okres obowiązywania gwarancji – proporcjonalnie do okresu trwania zabezpieczenia.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) powstaje raz, w momencie jego otrzymania, czyli w tym przypadku – w roku podatkowym, w którym zostały udzielone nieodpłatne gwarancje. W tym właśnie momencie wystąpiło przysporzenie związane z brakiem obowiązku zapłaty za usługę – wskazał organ.

Dodał, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości „rozliczania” przychodu przez cały okres obowiązywania umowy.

Wyjaśnił, że przychód z nieodpłatnie udzielonych gwarancji należy przeliczyć na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia danej umowy gwarancyjnej (art. 12 ust. 2 ustawy o CIT).©℗