Dochód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku, jeżeli jest przeznaczony na własne cele mieszkalne, ale preferencja ta przysługuje tylko podatnikom, którzy wzięli kredyt hipoteczny, a nie tym, którzy przejęli dług wraz z odziedziczoną nieruchomością – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która w spadku po ojcu dostała działkę z domem jednorodzinnym. Wkrótce okazało się, że nieruchomość jest obciążona kredytem, a oprócz tego zmarły zostawił jeszcze inne długi. Córka zaczęła je spłacać z własnych środków, ale szybko się one skończyły. Postanowiła więc sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Z uzyskanych tym sposobem pieniędzy całkowicie uregulowała kredyt hipoteczny za odziedziczony po ojcu dom, w którym wcześniej mieszkała.
Uważała, że tym sposobem dochód ze sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania, ponieważ zostanie przeznaczony w całości na jej własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że celem ustawodawcy było premiowanie podatników zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe, a nie pomagających w spłacie zadłużenia zaciągniętego przez spadkodawcę. Organ wskazał, że to nie kobieta zaciągnęła kredyt, tylko jej ojciec, więc w tej sytuacji nie można zastosować rozszerzającej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie był tego samego zdania. Orzekł, że przepisy w tym zakresie należy interpretować ściśle.
– Nie można stawiać znaku równości pomiędzy podatnikiem, który zaciągnął kredyt hipoteczny, a spadkobiercą – tłumaczył sędzia Piotr Przybysz. Wyjaśnił, że spadkobierca może być utożsamiany z kredytobiorcą z perspektywy banku, ale nie prawa.
Sąd zwrócił uwagę na to, że linia orzecznicza w tej kwestii jest dość jednolita. Powołał się m.in. na prawomocne orzeczenie WSA w Gliwicach z 16 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 1117/14). Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 17 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1278/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia