Poszerzony skład NSA odpowie, czy cesja umowy powodowała, że czas do wykupu za złotówkę liczył się na nowo. Wątpliwości dotyczą art. 17a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 2013 r. Nie regulował on wtedy podatkowych konsekwencji cesji umowy leasingu.Dopiero w 2013 r. stało się jasne, że zmiana strony lub stron umowy, przy braku zmian innych postanowień, nie powoduje, że okres jej obowiązywania liczy się na nowo (zgodnie z ust. 2) W związku z tym wystarczy, by nowy podmiot kontynuował umowę poprzednika, korzystając z upływu czasu pozwalającego na wykup przedmiotu leasingu za cenę niższą niż wartość rynkowa (w przypadku leasingu finansowego) lub niższą niż wartość hipotetyczna netto (w przypadku leasingu operacyjnego).
Poszerzony skład NSA ma zdecydować, czy ten dopisek miał jedynie charakter doprecyzowujący.
W NSA od dawna ścierają się w tej sprawie dwie wykładnie. Zgodnie z pierwszą po cesji czas liczy się na nowo, a jeśli strony tego nie uwzględnią, to fiskus ma prawo określić przychód ze zbycia przedmiotu leasingu według cen rynkowych (sygn. akt II FSK 1332/11, II FSK 1484/11, II FSK 2392/13). Zgodnie z drugą wykładnią cesja oznacza kontynuację umowy (sygn. akt II FSK 1755/10, II FSK 1687/10, II FSK 1787/13).
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 10 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3362/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia