Czy wydatki poniesione przez ośrodek sportu i rekreacji w związku z organizacją imprez sportowych stanowią wydatki strukturalne? Jeśli tak, to w którym kodzie należy je ująć?
Co do zasady wydatków ponoszonych na organizację imprez/zawodów sportowych nie traktuje się jako wydatków strukturalnych i nie należy ich ujmować w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych. Projekt polegający na organizacji zawodów sportowych nie uzyskałby dofinansowania z funduszy strukturalnych.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawody sportowe są organizowane w ramach promocji regionu i mają charakter międzyregionalny. W takim przypadku wydatki należy ujmować w obszarze XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej, w kodzie 80. Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy.
Zgodnie z definicją region to najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, bez względu na jego formę prawnoustrojową, o relatywnie dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, jednolita z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne. Jednostki terytorialne tego typu mogą nosić różne nazwy, np. województwo, wspólnota autonomiczna.
Wyróżnia się cztery typy prawnoorganizacyjne regionów, mając na uwadze status prawny i zakres zadań instytucji regionalnych, tj. region:
● administracyjny – obszar dekoncentracji wybranych funkcji administracji publicznej wykonywanych przez rządowe instytucje terytorialne,
● samorządowy – forma decentralizacji administracji państwowej; regiony są jednostkami podziału terytorialnego, w których istnieje samorząd terytorialny,
● autonomiczny – forma decentralizacji działalności ustawodawczej i administracyjnej państwa, w założeniu nienaruszająca jednolitości państwa,
● federalny – część składowa państwa federalnego.
Uczestnictwo w imprezie sportowej zawodników z różnych regionów nie stanowi o tym, że są to zawody międzyregionalne. Natomiast w przypadku organizacji zawodów przez kilka regionów charakter międzyregionalny będzie zachowany.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).