W kwestii podatku od wartości dodanej nie można bezkrytycznie zawierzyć wykonawcy. Każda oferta powinna być w tym zakresie zweryfikowana, jeśli miałoby to wpłynąć na wynik postępowania.
Zamawiający zawsze musi działać zgodnie z prawem i równo traktować wykonawców. Z tego powodu, jeżeli w ofertach pojawią się różne informacje o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, sytuację tę trzeba wyjaśnić i wszcząć wszystkie procedury sanacyjne. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; dalej: p.z.p.) daje zamawiającemu narzędzia pozwalające na dokonanie prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Bez przypadkowości